YANICI VE PATLAYICI MADDE TAAHHÜT

 • [size=6pt]GENEL TAAHHÜTNAME[/size]


  [size=4pt] [/size]


  [size=4pt]Yangın ve Patlatmalar İçin Gerekli Önlemlerin Alınacağına Dair Taahhütname[/size]


  [size=4pt] [/size]


  ………. İlçesine bağlı ………………………. Köyü sınırlarında Maden İşleri Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz ………………………………………sahasında tarafımızca işletilmesi esnasında;

  1-Çevre kirliliğine neden olmamak ve insan sağlığına zarar vermemek için ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere uyulacağını,

  2- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınacağını,

  3- İşletme sahasında Karayolu trafik güvenliğinin sağlanacağını,

  4- Madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı kullanılan yerlerde 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kururu kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ve 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük Hükümlerine uygun tedbirlerin alınacağını,

  5-Yönetmelik gereğince belirlenecek olan sağlık koruma bandının korunacağını ve bu alan içerisinde herhangi bir faaliyette bulunulmayacağını

  6-İşletme Ruhsatlı sahada herhangi bir yanıcı ve parlayıcı madde deposu bulundurulmayacağını ve yangın ve patlatmalara karşı gerekli önlemlerin alınacağını,

  7-Maden sahasında üretim izni bitiminde sahanın rehabilite edilerek teslim edileceğini,
  8- ………….. nolu ruhsat sahamızın ……. Hektarlık alanı için 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince …… ocağı ve ………. tesisi faaliyetine …………………………………………….. Kararı verilmiştir. İdarenize yapmış olduğumuz başvuruda ………. tesisi kurmayıp …………………… ocak işletmeciliği yapacağımızı beyan ederek bu doğrultuda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep etmekteyiz. İleriki dönemlerde ………….. tesisi kurmamız durumunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatını değiştireceğimizi,


  Taahhüt ederiz.