Yabancılara gayrimenkul satışı karşılığında vatandaşlık verilmesine dair sözleşemlerede damga vergisi ve harç hakkında

 • Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile 06.12.2018 günlü ve 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

  Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş en az 250.000 Amerikan Dolar veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmaz alımı şartına bağlı olarak vatandaşlık hakkı verilen yabancıların, bu amaçla düzenlenen, ön akit niteliğinde olan ve satış ile aynı statüde değerlendirilen ve gayrimenkulün üç yıl süre ile devri ve terkininin yapılamayacağına ilişkin taahhütleri ihtiva eden satış vaadi sözleşmelerine,

  31.01.2017 günlü ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan ve “Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ve/veya 6502 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen “Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri” ne tanınan sıfır “0” nispet damga vergisinin uygulanıp uygulanmayacağının,

  Yanı sıra, bu gayrimenkullerin belirli bir süre satılmaması taahhüdünün noterde düzenlenecek sözleşmelerde de yer alması halinde, bu taahhüdün varsa sıfır “0” nispet damga vergisi uygulamasına engel teşkil edip etmeyeceği hususunda Gelir İdaresi Başkanlığı görüşü talep edilmiştir.

  Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 27.02.2019 günlü ve 28617 sayılı yazıda ise

  “İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 7/12/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişik 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında noterde düzenlenen ön akit niteliğinde olan satış vaadi sözleşmelerinde de "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiğim bu taşınmaz/taşınmazları ... süre ile satmayacağımı taahhüd ederim." ibaresine yer verilmesi durumunda, söz konusu ibarenin 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 31/1/2017 günlü ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında "Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri" ile "7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerine tanınan sıfır "0" nispet damga vergisi uygulamasına engel teşkil edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.


  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği hükümlerine yer verilmiştir.

  Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle İlgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla aynı bölüme eklenen, A/8 fıkrasında, resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin, A/10-b fıkrasında, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

  Ayrıca, 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/8 fıkrasında yer alan, resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile A/10-b fıkrasında yer alan 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerine "0" (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanacağı karara bağlanmıştır.

  Bu çerçevede, ilgi yazınız konusu sözleşmelerde yer alan "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiğim bu taşınmaz/taşınmazları ... süre ile satmayacağımı taahhüd ederim." şeklinde yer alan ibarenin belli para içeren bir taahhüt olarak değerlendirilemeyeceği dikkate alındığında, yazınıza konu sözleşmelerin "Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri" ile "7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri" mahiyetinde olması kaydıyla bu sözleşmelerde söz konusu ibareye yer verilmiş olması, 31/1/2017 günlü ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sıfır "0" nispet damga vergisi uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.”

  şeklinde görüş bildirilmiştir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim  Dursun CİN

  Başkan


  GENELYAZI:( 40 )