Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

 • 2012/30 sayılı Genel Yazımız ile ”Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış ve yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her gerçek ve tüzel kişinin yetki belgesi numarası alması ve bu numaranın yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması gerektiğinin işlemlerde dikkate alınması gerektiği bildirilmiş idi.

  02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış olup, genel yazımız ekinde sunulmuştur.

  Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veyahut bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi, her müteahhidin yetki belgesi numarası alması ve bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

  Aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında, yetki belgesi numarasının başkası tarafından veya başkası adına kullanılamayacağı veyahut devredilemeyeceği,

  29 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 16.12.2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ve 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin” yürürlükten kaldırıldığı,

  düzenlenmiştir.

  Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereğince, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinden altı ay, diğer hükümleri üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Dursun CİN

  Başkan  Ek : Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının

  Tutulması Hakkında Yönetmelik  (GENEL YAZI :41)
  https://portal.tnb.org.tr/Gene…L%C4%B0%C4%9E%C4%B0EK.PDF