Taksi Durakları Karar Defterleri

 • Hukuki Danışmanlık – 8840

  Ankara, 19.03.2019


  Özü: Taksi Durakları Karar

  Defterleri  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA

  ........................ NOTERLİĞİNE  Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası 19.02.2019 tarih ve 2019/222 sayılı yazısında taksici esnafının çalışmakta oldukları taksi durakları ve taksi durak çalışanları ile ilgili olarak alacakları kararları kayıt etmek için kullanacakları karar defterlerinin noter tarafından tasdik edilip edilemeyeceği hususuna ilişkin görüş talebi Yönetim Kurulunun 12.03.2019 günlü toplantısında görüşülerek;

  5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 60 ıncı maddesinde, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarınca kullanılacak defter, makbuzlar, belge, beyanname, makbuz ve fişler sayılmıştır.

  Ayrıca Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliğinin Yönetim Kurulu karar defteri başlıklı 54 üncü maddesi “Bu defter yönetim kurulu kararlarının yazılmasına mahsustur. Ciltli olup kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilir.” hükmüne amirdir.

  Taksi durakları ise, 5362 sayılı kanun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen esnaf ve sanatkârlar, esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan esnaf ve sanatkârlar odaları ve bu odaların üst kuruluşları olan birlik, federasyon ve Konfederasyonlar arasında sayılmamaktadır.

  1512 sayılı Noterlik Kanunun Noterlerin genel olarak yapacakları işler başlıklı 60 ıncı maddesi; “Noterlerin görevlerini:

  1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek,
  2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak,
  3. Gayrimenkul satış va'di sözleşmesi yapmak,
  4. Bu kanuna uygun olarak dışarda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak,
  5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek,
  6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek,
  7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,
  8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek,
  9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak” olarak sayılmıştır.

  Aynı Kanununun 68 inci maddesi: “Noterler Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar hükümlerine göre tutulması gereken defterleri bu kanunlar uyarınca onaylarlar...”

  107 inci maddesi: ”Noterler, defter onaylamasını özel kanununda gösterilen şekilde yaparlar. Özel kanununda hüküm bulunmayan hallerde defter onaylaması, defterin baş ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılmak ve her sayfası numaralanıp mühürlenmek suretiyle yapılır.”

  düzenlemeleri hep birlikte değerlendirildiğinde; yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan taksi durakları için karar defteri tasdik işleminin noterlerce yapılmasında hukuken bir sakınca olmadığına karar verilmiştir.

  Bilgilerinizi rica ederim.
  Dursun CİN

  Başkan
  (GENEL YAZI: 50)