HAZİNEYE AİT GAYRİMENKULÜN SATIŞ İŞLEMİ

 • Arkadaşlar, Hazineye ait bir gayrimenkulü bir şahıs satın almış. Tapuyu almadan Gayrimenkulün parasını da ödemiş . Tapusunu alamadığı için Noterden bir sözleşme istiyor.. Böyle bu durumda hangi işlemi yapıyorsunuz? Örneğini yayınlar mısınız?

 • Arazi 2/b ise (Orman Vasfını Yitirmiş, Ormandan bölünmüş arazi) bunun devri mümkün muvafakatla milli emlağa başvurarak kendi adına tescil ettirebilir alan kişi yok hazine arazisi dediğiniz Ecrimisil yani hazineye ait olan bazı taşınmazların kişilerce kiralanarak kullanıldığı araziler vardırki bu aşamada onların devri mümkün değil sadece ve sadece kiracı olabilir onun içinde yine milli emlak ile irtibata geçmeliler.

 • İntikal gibi sorunlardan neyi kast ettiniz tam olarak bilmiyorum lakin kendi taşınmazının devri aşamasında aşılabilecek bazı sorunlar var ve bu sorunları aştıktan sonra satacak ise kişiye ozaman karşılıklı satış vaadi sözleşmesi düzenleyip taşınmazın ferağını verebileceği tarihi de belirleyip bunu tapuya şerh verdirmerek işlem yapabilirler taşınmaz mirasçılar arasında ise bunlarda iştirakin çözülüp müşterek mülkiyet olması veya iştirak halinde kalması gibi hususlara göre bunlara yapılacak işlemde değişir. Taşınmazlarda yapacağın satış vaadi sözleşmelerinde özellikle bölünemez büyüklükteki arazilere dikkat et. Bölünemez büyüklükte olan taşınmazlar için sözleşme kesinlikle yapma.

 • intikal dediğim. taşınmazın ortakları kendi aralarında anlaşamıyorlar. kendi ait hissesini satıyor. bu gibi sorunlar yüzünden verilemeyen tapularda. eski noterlerim gayrimenkulun değeri kadar senet al . gayrimenkul sahibini borçlandır demişti.. işte bu gibi durumlarda noterlerde işlem yapılır mı?

 • Kişi kendine ait miras hisse üzerinde serbesttir ister satar ister kiraya verir iştirak çözülmüş ise dilediği mirasçısına bini devreder veya devretmez bölüne bilir büyüklükteki taşınmazını 3.kişilere devredebilir (tabi diğer mirasçıların önalım hakkı vardır) bir kişiyi borçlandıracaksanız ona sizde noterde borç senedi tanzim edebilirsiniz noterinizin dediği gibi bono senedide düzenleyebilirler noterde düzenlenen için imza inkarı olamaz tek fark budur desem yalan olur tabi birde ücreti vardır. Bu nevi işlemlerde kişilerin (ilgililerin) bizden taleplerini iyi anlaya bilmek ve işlem yapılacak taşınmaz hakkında dikkat edilmesi gereken kısımlara dikkat ederek yaklaşmak yararlıdır.

 • Müşterek mülkiyete konu payın satışının vaadi mümkündür, ifa olanağı vardır.


  [size=0.7em]İştirak halindeki hisseler müşterek mülkiyete dönüşmedikçe sözleşmenin ifa kabiliyeti[/size]


  yoktur. Müşterek mülkiyete tabi hisselerde ise ifa olanağı vardır.

 • Muris Adına Kayıtlı(iştirak)Halinde Mülkiyette SATIŞ VAADİ


  [size=2]Halen muris adına kayıtlı taşınmazın, henüz mirasçılar adına intikali yapılmadan, mirasçılardan[/size]


  [size=2]biri tarafından kendisine miras yoluyla intikal edecek payın satış vaadine konu edilmesi[/size]


  [size=2]halinde, vaad bu intikal edecek payı tescilsiz olarak kazanmış bulunduğundan ,(M.K 705 md)[/size]


  [size=2]satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhi mümkündür.[/size]


  [size=2]Özetle paylı mülkiyete konu taşınmaz payları için akdedilen sözleşmeler geçerli olup bu sözleşmelere[/size]


  [size=2]dayanılarak taşınmazın satışı talep edilebilir. Elbirliği mülkiyetinde ise elbirliği mülkiyeti[/size]


  [size=2]çözülmedikçe veya bu mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülmedikçe satış vaadi sözleşmesinin[/size]

  [size=2]ifa edilmesi mümkün olmayacaktır[/size]

 • Hazineye ait taşınmaz mallar , 4706 sayılı Kanunun hükümlerine göre satılmaktadır. İdare ile müşteri arasında “Hazine Taşınmazlarına Ait Satış Sözleşmesi” düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği müşteriye verilir.

  Taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmez.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesi “Hazinece Yapılan Taşınmaz Mal Satışları Hariç Müzayede Mahallerinde ve Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar” olarak değiştirilerek, Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri Katma Değer Vergisinden müstesna tutulmuştur.

  4706 sayılı kanunun 5 inci maddesi uyarınca, satışı yapılan Hazineye ait taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

  492 sayılı Harçlar Kanunun 58 inci maddesi (a) bendine göre;
  Mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakları iktisap edenler, (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranınca öderler) tahakkuk eden Tapu ve kadastro harçlarını ödemekle yükümlüdürler.
  Ancak, 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesi uyarınca, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

  Kısaca belirtilmesi gerekir ki hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin noterliklerimizde işlem yapılmamaktadır.