2 B VEKALETİ

  • Bilcümle muris ve murisi evvellerimin vuku vefatları ile bana da doğrudan doğruya veya diğer vereseler meyanında irsen ve teselsülen intikali ve tescili lazım gelen veya gelmiş olan T.C Hudutları dahilindeki bilcümle gayrimenkullerdeki miras mülkiyet hak ve hisselerim ile ilgili olarak 6292 sayılı Kanun Gereğince (Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki kanuna dair hükümler gereğince ) adıma intikal eden veya edecek gayrimenkullerdeki hisselerimden dolayı dilediğine bedelli veya bedelsiz tamamını veya dilediği kadar kısımlarının muvafakat yoluyla devrine dair muvafakatnameler akt ve imözalamaya taahhütname beyannameler imzalamaya ilgili resmi kurumlara müracaatlarda bulunmaya devir alacak şahsın kendi adına tesciline dair muvafakat ve beyannameler akt ve imzalamaya noterlikte düzenlenecek muvafakatnameleri akt ve imzalamaya ilgili kanun kapsamında gerek adıma bu şekil ile gayrimenkuller almaya gerekse hissedarı bulunduğum veya bulunacağım gayrimenküllerdeki hisselerim ile ilgili olarak devir almak isteyenlere devretmeye hülasa yukarıda yazılı hususlarda tarafımı son dereceye kadar temsil ve ilzama gereğinde bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere
    --------------------------------------------------------------------------------------İlçesi, bilcümle mahalle ve köyleri hudutları dahilinde bulunan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün satmakta olduğu 2-B yasası olarak bilinen orman vasfını yitirmiş alanların hak sahiplerine satışına izin veren yasa gereğince ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapmaya, 2B'ye tabi olan taşınmazlara ait işlemler için Orman Bakanlıkları, Maliye Bakanlığı, Tapu Müdürlükleri, Tapu Kadastro Müdürlükleri, İmar Müdürlükleri, Belediyeler vs. bilcümle kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinleri almaya, muvafakat ve taahhütlerde bulunmaya, noterliklerde yapılan muvafakat ve taahhütleri tanzim ve imzalamaya, dilekçeler ve formlar vermeye, teminat vs. gerekli bedelleri yatırmaya, makbuzlarını almaya, bedeller yatırıldığına dair makbuz ve belgeler sunmaya, adıma taksitlendirme yapmaya,sözleşmelerini imzalamaya, bu işlemlere ait tüm evrak ve belgeleri imzalamaya, teslim ve tesellüme, fazla yatırılanları geri almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, yukarıda yazılan taşınmazdaki maliye hazine hissesini uygulanacak yasa gereğince adıma satın almaya, adıma tapuda intikal ettirmeye, kayıt ve tescil ettirmeye, tapu senedini teslim almaya, bu konularla ilgili kurumlarca istenecek olan her türlü taahhütname,muvafakatnameleri tanzim ve imza edip sunmaya,velhasıl yukarıda yazılı konular ile ilgili olarak yapılması gereken tüm işlemleri adıma takip ve neticelendirmeye