BORÇLANMA SENEDİ

 • [size=2pt]BORÇLANMA SENEDİ[/size] EK:12
  Özel Ağaçlandırma Yapılacak Sahanın:
  Orman Bölge Müdürlüğü :İZMİR
  Orman İşletme Müdürlüğü :BAYINDIR
  Orman İşletme Şefliği :KİRAZ
  Amenajman Planı (Serisi): :KİRAZ
  Bölme No ve Alanları :Bölme No Parsel No Alanı(Ha)
  287 5,3531 Ha.


  Toplam.....................................: 5,3531 Ha.
  Mülkiyeti
  İli : İZMİR
  İlçesi : KİRAZ
  Köyü : ÇAYAĞZI
  BELDESİ/MAHALLESİ : -
  Mevkii : KEMERCİK
  Coğrafi Koordinatları : Saha koordinatları dosyasında mevcuttur.
  Saha Tahsis İzninin
  Tarihi/Numarası :01/07/2011 / 429-215
  İzin Süresi(Yıl) : 49 Yıl
  Proje No ve Onay Tarihi : İzmir A.2011.500 – 24.10.2011

  Yukarıda yeri, mevkii ve koordinatları gösterilen sahada özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık yapmam için, 3 Eylül 2005 tarih ve 25925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mülga “Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce bana tahsis edilen 19.000,00.-TL. (ONDOKUZBİN-TL) tutarındaki krediyi amacına uygun olarak kullanacağımı, bu saha için düzenlenmiş olan uygulama projesinde belirtilen esaslar ile vermiş olduğum taahhüt senedinde kabul ettiğim şartlar dahilinde bu saha için harcayacağımı, çalışmaların; tekniğine, projesine ve taahhüt senedine uygun olarak yürütüldüğünün İşletme Müdürlüğünce tespiti halinde kullanacağım kredinin tamamını;
  - Ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup, defne, mahlep, kuşburnu ve benzeri gibi odun dışı orman ürünlerinden faydalanılan türler ile kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen türlerle yapılan özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında verilen krediyi ilk verildiği tarihten itibaren on beşinci yılın ekim ayı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide bir (1/7) i oranındaki yıllık faiziyle birlikte,
  - Herhangi bir ihtara gerek kalmadan defaten mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde geri ödeyeceğimi,
  Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığına ait saha tahsisinin/kira sözleşmesinin veya uygulama projesinin iptal edilmesi halinde, kullanmış olduğum kredi miktarını krediyi aldığım tarihten itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte defaten geri ödeyeceğimi, rızaen ödemediğim [size=9pt]takdirde Gerçek ve tüzel kişilere ödenen hibe ve kredilerle ilgili dava ve icra takip işleri 648 sayılı KHK nin 56.maddesi ile 31.10.1985 tarih ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna eklenen “ geçici madde 6” gereğince Orman Genel Müdürlüğünce, kullandığım kredi ve yasal faizinin Mahkeme yolu ile tahsili cihetine gidileceğini,[/size]
  [size=9pt] Bildiğimi kabul ve taahhüt ederim.[/size]

  BORÇLU
  Şakir BİBER  MUTEBER MÜŞTEREK MÜTESELSİL KEFİLLER


  Adı-Soyadı Adı-Soyadı
  İmza İmza

  Not : Kefillerden Ticaret ve/veya Sanayi Odasına, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olmaları şartı aranır.  Arkadaşlar iyi çalışmalar flash bellekte böyle bir işlem getirdiler burda müteselsil kefillerin elyazısını almam gerekir mi
  Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim

 • Ümran hanım, Nasıl istiyorlar ise öyle yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence hiç bir mahsuru yok kanaatindeyim.

  Müteselsil Kefiller
  Adını ve soyadını ve kefalet olunan miktarı kendi el yazıları ile yazabilirlir.