• Örnek verme işlemleriyle ilgili genelge bilgisi olan arkadaşlar yardımıcı olursanız sevinirim az önce arşivden annesinin vekaletini istedi noter bey ilgilinin kendisi gelmesi lazım dedi sizce de verilir mi verilmez mi geçen hafta gitmiş başka noterlikten almış neden veremezsiniz diye biraz söylendi örnek kimlere verilir,nasıl verilir vs. hangi koddan kesilir şimdiden teşekkürler

 • ewet bu konuda bende çok takılıyorumm .... vekalet verenın kardeşi gelıyor .. ayda oğlu yada kızı gelıyor veremıyoruz.. ama baska noterlıkten aldıklarınıda ıdda ediyorlar.. nasıl olacak bu ıs

 • [/t]
  [/t]

  [/t]

  25.12.2007 Tarihli 144 Numaralı Genel Yazı[/t]

  [/t]

  Hukuk - 26018
  Ankara, 25.12.2007
  Özü : Noterlik işlemlerinden örnek alabilecek kişiler hk.
  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
  ........................ NOTERLİĞİNE  Birliğimize yapılan başvurularla, Noterlik Kanununun 72 inci maddesinde yer alan “ilgili” tabirinin, işlemi yaptıran kişi veya kişiler yanında, temlik, feragat ve vekalet gibi tek taraflı işlemlerde lehine işlem yapılanları da kapsayıp kapsamadığının sorulması üzerine, Yönetim Kurulumuzun 11.12.2006 tarihli toplantısında konu hakkında Adalet Bakanlığından görüş istenmesine karar verilmiş ve 25.12.2006 günlü ve 3244 sayılı yazımızla, Noterlik Kanununun 72 inci maddesinde yer alan “ilgili” tabirinin, işlemi yaptıran kişi veya kişiler yanında, temlik, feragat ve vekalet gibi tek taraflı işlemlerde lehine işlem yapılanları da kapsaması gerektiği belirtilerek, bu konuda uygulamaya esas olacak görüşlerinin bildirilmesi talep edilmiştir.

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 19.01.2007 günlü ve 1163 sayılı yazısıyla; “1512 sayılı Noterlik Kanununun 94. maddesinde, noterler tarafından yapılan işlemlerin örneklerinin, ancak ilgililerine, kanuni mümessil veya vekillerine yahut mirasçılarına verilebileceği hükme bağlanmış; aynı Kanunun ‘Noterlik İşlemlerinde Uyulması Gereken Genel Hükümler’ bölümünde yer alan 72. maddesinde ise ‘[size=5]İlgili, belgelendirme isteminde bulunan kişidir.’[/size] denilmek suretiyle ‘ilgili’ kavramına Noterlik Kanunu yönünden genel ve sınırlayıcı bir tanım getirilmiştir.
  Kanunun genel ve sınırlayıcı bu açık hükmü karşısında, ‘ilgili’ kavramını, temlik, feragat ve vekalet gibi tek taraflı işlemlerde lehine işlem yapılanlar ile vekalet verileni de kapsayacak şekilde yorumlamanın mümkün olmadığı, ancak Noterlik Kanununun 94. maddesinde ‘vekiller’ de örnek verilebilecek kişiler arasında sayılmakla, örneğin verilmesi talep olunan işlemle tayin olunmaları halinde dahi vekillere bu işlem örneğinden verilebileceğinin düşünüldüğünü” bildirmiştir.

  Belirtilen görüşün yeniden incelenmesi 22.03.2007 günlü 630 ve 31.05.2007 günlü 1464 sayılı yazılarımızla talep edilmiş ise de, adı geçen Genel Müdürlükçe gönderilen 29.03.2007 günlü 7471 ve 08.06.2007 günlü 12463 sayılı yazılarla bu görüşte herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde cevap verilmiştir.

  Yönetim Kurulumuzun 01.10.2007 günlü ve 8 sayılı kararı uyarınca, 19.10.2007 tarihli ve 2612 sayılı yazımızla “...uygulamada yarattığı sıkıntılar da nazara alınarak bu konunun tekrar ele alınıp görüş bildirilmesi” bir kez daha istenmiştir.
  Bu istemimiz üzerine adı geçen Genel Müdürlükçe gönderilen ve Yönetim Kurulumuzun 12.12.2007 günlü toplantısında görüşülen 30.11.2007 tarihli ve 25711 sayılı cevabi yazıda;
  “Bu konuda Bakanlığımıza intikal eden yakınma ve bilgiler ile anılan yasal düzenleme karşısında, ilgili kavramının yorum yoluyla genişletilmesinin mümkün olmadığı, ilgi yazınızda belirtilen uygulamada karşılaşılan sıkıntıların ise ancak yapılacak yasal düzenlemede bu konuya açıklık getirilmesiyle aşılabileceği düşünülmektedir.” denilmektedir.

  Yapılan tüm başvurulara rağmen değişiklik yapılmaması nedeniyle Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen 19.01.2007 günlü ve 1163 sayılı yazısıyla bildirilen görüşünün dikkate alınmasını rica ederim.

  Saygılarımla,
  BAŞKAN


  Hasan YENİ
  (İstanbul 28.Noteri)  HNT
  KY.

  (GENEL YAZI: 144 )
  [/t]
 • Ya da vekalette vekil olan kişi geliyor ben vekiliyim işlemden örnek almak istiyorum diyor noter bey vermiyor ilgili gelecek diyor birde murat bey varsa vezne kodlarıyla ilgili bilgi verirmisiniz