CEZA TEVKİF EVLERİ ÖĞRECİ TAAHHÜTNAMESİ VE KEFALETNAMESİ

 • EK-8


  CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ ………………………… EĞİTİM MERKEZİNE HİZMET ÖNCESİ EĞİTİME ALINAN İDARE MEMURU ÖĞRENCİLERİ İLE İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ
  1- İlgili mevzuat hükümlerine göre; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce kısmen veya tamamen finanse edilmek suretiyle öğrenim yapmak, yetiştirilmek ve mesleğimle ilgili konularda eğitilmek üzere hizmet öncesi eğitime alınacağım Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli ………………………………………… Eğitim Merkezinde 5 (beş) ay süreyle eğitime tâbi tutulacağımdan, aşağıdaki şartları aynen kabul eder ve işbu yüklenme senedi hükümlerinin her ne surette olursa olsun tarafımdan ihlal edilmesi hâlinde bu yüklenme senedinde yazılı müeyyidelerin hakkımda aynen ve tamamen tatbik edileceğine rıza ve muvafakatımı beyan ederim.
  2- Yukarıda yazılı maksatla hizmet öncesi eğitime alınıp eğitim görerek atamamın yapılması hâlinde, her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün her hangi bir yerde gösterdiği veya göstereceği görevi mecburi hizmetle yükümlü olduğumu kayıtsız ve şartsız kabul ve ifa etmeyi şimdiden taahhüt ederim.
  3- Kendi isteğimle eğitimimi bıraktığım, taahhütlerime aykırı hareket ettiğim, beyanlarımın gerçek olmadığının tespiti, ilgili yönetmelik ve yönergelere göre ibraz ettiğim belgelerden birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine riayet etmediğim ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim veya ilişiğimin kesilmesini gerektiren bir suç işlemem hâlinde, öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar; mezuniyetimden sonra mecburi hizmet yükümlülüğümü yerine getirmediğim takdirde ise bütün öğrenim boyunca Adalet Bakanlığı'nca adıma tahakkuk ettirilecek bütün giderleri (yiyecek, giyim, kuşam, öğrenci harçlığı, kitap, kırtasiye, ulaşım, ilaç ve tedavi giderleri, eğitim ve öğretim masrafları ile yatı giderleri ve saire) iki katı fazlasıyla yasal faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim.
  4- İşbu yüklenme senedinin uygulanmasında doğacak bütün ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
  5- Bu yüklenme senedinden doğacak borçlar için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ve ilgili Personel Eğitim Merkezinin kayıt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193 nci maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip ve başkaca sübut deliller aranmayacaktır."
  6- Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için aşağıda açık adresim gösterilmiş olup, adresimdeki değişiklikleri iadeli taahhütlü mektuplarla Kurumuma derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, aşağıdaki beyan ettiğim adrese çıkarılacak bütün tebligatı, bila tebliğ iade edilse dahi, şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.
  7- Yedi maddeden ibaret olan bu yüklenme senedi ...../...../.......... tarihinde bir nüsha Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne takdim edilmiş olacaktır.
  TAAHHÜT EDENİN :
  TAAHHÜT EDİLEN MİKTAR : 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)
  DAMGA PULU :
  Adı Soyadı :
  T.C. Kimlik No :
  İmzası :
  Ev Adresi :

  1. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL
  (Kefil; borçlunun adını soyadını, borcun miktarını, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduğunu belirten ibareyi, kendi adını soyadını, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili kılındığını ve kefalet tarihini kendi el yazısı ile yazıp imzalayacaktır.)


  2. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL
  (Kefil; borçlunun adını soyadını, borcun miktarını, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduğunu belirten ibareyi, kendi adını soyadını, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili kılındığını ve kefalet tarihini kendi el yazısı ile yazıp imzalayacaktır.) Yukarıdaki imzalar, taahhüt eden .......................................... ile müşterek borçlu ve müteselsil kefiller ..........................................ve .............................................tarafından huzurumda atılmıştır.


  BİRİM AMİRİNİN :
  Adı ve Soyadı :
  Unvanı :
  Mühür ve imzası :

  YUKARIDA BULUNAN TAAHHÜTNAME VE KEFALATNAME ÖRNEĞİNDE KEFİLLER İÇİN NASIL DOLDURULDUĞU BU HUSUSTA ÖRNEĞİ OLAN ARKADAŞLAR VARSA VEYA DAHA ÖNCEDEN YAPMIŞ OLAN ARKADAŞLAR VARSA ÖRNEĞİ PAYLAŞILIRSA SEVİNİRİM.

  <p>"İNSANİ YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"</p>

  Mesaj 1 defa düzenlendi, son düzenleyen VERDELENTEL ().