DİYANET VAKFI İMZA SİRKÜLERİ

 • AZAMİ YETKİ SÜRESİ :[size=5] VAKIFLAR İÇİN AZAMİ YETKİ SÜRESİ İÇİN VAKIF SENEDİNE BAKMAK GEREKİR. [/size][size=5]CEMAAT VAKIFLARI İÇİN AZAMİ SÜRE 4 YILDIR[/size][size=5].[/size][size=1](CEMAAT VAKIFLARI YÖNETİM KURULU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK MADDE 5)[/size][size=5] YETKİ ŞEKLİ:[/size][size=5] TEMSİL YETKİSİ [/size][size=5]MÜŞTEREKEN[/size][size=5] OLARAK YÖNETİM ORGANINDADIR.
  ANCAK YÖNETİM ORGANI YETKİYİ [/size]
  [size=5]MÜNDERİDEN[/size][size=5] KULLANMAK ÜZERE BİR KİŞİDE DE VEREBİLİR.
  [/size]
  [size=5] YETKİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ :[/size][size=5] -İLK KURULUŞTA VAKFIN YERLEŞİM YERİNDEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NEZLİNDE TUTULAN SİCİLE KAYITLA, [/size][size=2](MEDENİ KANUN MADDE 104)[/size][/size][size=5] -VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YETKİ VERİLMESİNDE İLGİLİ KARAR TARİHİYLE,[/size][size=2][/size][size=5] -YÖNETİM ORGANI KARARIYLA
  [/size][size=2]
  [/size][size=5] EKLENMESİ ZORUNLU BELGELER :[/size][size=2][/size][size=5] - VAKIF SENED[/size][size=2][/size][size=5]İ[/size][size=2][/size][size=5], [/size][size=2][/size][size=5] - [/size][size=2][/size][size=5]KARAR DEFTER[/size][size=2][/size][size=5]İ[/size][size=2][/size][size=5], [/size][size=2][/size][size=5] - VAKIFLAR B[/size][size=2][/size][size=5]Ö[/size][size=2][/size][size=5]LGE M[/size][size=2][/size][size=5]Ü[/size][size=2][/size][size=5]D[/size][size=2][/size][size=5]Ü[/size][size=2][/size][size=5]RLÜĞÜNDEN (VARSA) YETK[/size][size=2][/size][size=5]İ[/size][size=2][/size][size=5] BELGES[/size][size=2][/size][size=5]İ[/size][size=2][/size][size=5] ARANIR. [/size][size=2][/size][size=5] İLGİLİ YASALAR :[/size][size=2][/size][size=5] VAKIFLAR KANUNU;[/size][size=2][/size][size=5] YÖNETİM VE TEMSİL ŞEKLİ Madde 6 - Mazbut vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar, Genel Müd[/size][size=5]ü[/size][size=5]rl[/size][size=5]ü[/size][size=5]k taraf[/size][size=5]ı[/size][size=5]ndan y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netilir ve temsil edilir.
  M[/size][size=5]ü[/size][size=5]lhak vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar, Anayasaya aykırıl[/size][size=5]ı[/size][size=5]k te[/size][size=5]ş[/size][size=5]kil etmeyen vakfiye [/size][size=5]ş[/size][size=5]artlarına g[/size][size=5]ö[/size][size=5]re Meclis tarafından atanacak y[/size][size=5]ö[/size][size=5]neticiler eliyle y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netilir ve temsil edilir. Vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]f y[/size][size=5]ö[/size][size=5]neticileri kendilerine yard[/size][size=5]ı[/size][size=5]mc[/size][size=5]ı[/size][size=5] tayin edebilirler. M[/size][size=5]ü[/size][size=5]lhak vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]f y[/size][size=5]ö[/size][size=5]neticilerinde aranacak [/size][size=5]ş[/size][size=5]artlar ile yard[/size][size=5]ı[/size][size=5]mc[/size][size=5]ı[/size][size=5]lar[/size][size=5]ı[/size][size=5]n[/size][size=5]ı[/size][size=5]n nitelikleri y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netmelikle d[/size][size=5]ü[/size][size=5]zenlenir. Vakfiyedeki [/size][size=5]ş[/size][size=5]artlar[/size][size=5]ı[/size][size=5] ta[/size][size=5]şı[/size][size=5]mamalar[/size][size=5]i[/size][size=5] nedeniyle kendilerine y[/size][size=5]ö[/size][size=5]neticilik verilemeyenler bu [/size][size=5]ş[/size][size=5]artlar[/size][size=5]ı[/size][size=5] elde edinceye, k[/size][size=5]üçü[/size][size=5]kler ile k[/size][size=5]ı[/size][size=5]s[/size][size=5]ı[/size][size=5]tl[/size][size=5]ı[/size][size=5]lar fiil ehliyetlerini kazan[/size][size=5]ı[/size][size=5]ncaya ve bo[/size][size=5]ş[/size][size=5] kalan y[/size][size=5]ö[/size][size=5]neticilik yenisine verilinceye kadar, vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]f işleri Genel M[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]rl[/size][size=5]ü[/size][size=5]k[/size][size=5]ç[/size][size=5]e temsilen y[/size][size=5]ü[/size][size=5]r[/size][size=5]ü[/size][size=5]t[/size][size=5]ü[/size][size=5]lür. [/size][size=2][/size][size=5] Cemaat vak[/size][size=2][/size][size=5]ı[/size][size=2][/size][size=5]flar[/size][size=2][/size][size=5]ı[/size][size=2][/size][size=5]n[/size][size=2][/size][size=5]ı[/size][size=2][/size][size=5]n y[/size][size=2][/size][size=5]ö[/size][size=2][/size][size=5]neticileri mensuplarınca kendi aralar[/size][size=2][/size][size=5]ı[/size][size=2][/size][size=5]ndan seçilir. Vak[/size][size=2][/size][size=5]ı[/size][size=2][/size][size=5]f y[/size][size=2][/size][size=5]ö[/size][size=2][/size][size=5]neticilerinin se[/size][size=2][/size][size=5]ç[/size][size=2][/size][size=5]im us[/size][size=2][/size][size=5]ü[/size][size=2][/size][size=5]l ve esaslar[/size][size=2][/size][size=5]ı[/size][size=2][/size][size=5] y[/size][size=2][/size][size=5]ö[/size][size=2][/size][size=5]netmelikle d[/size][size=2][/size][size=5]ü[/size][size=2][/size][size=5]zenlenir. [/size][size=2][/size][size=5] Esnaf vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar[/size][size=5]ı[/size][size=5], m[/size][size=5]ü[/size][size=5]lhak vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar[/size][size=5]ı[/size][size=5]n tabi oldu[/size][size=5]ğ[/size][size=5]u h[/size][size=5]ü[/size][size=5]k[/size][size=5]ü[/size][size=5]mlere tabidir. Bu vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar, esnaf[/size][size=5]ı[/size][size=5]n se[/size][size=5]ç[/size][size=5]ti[/size][size=5]ğ[/size][size=5]i y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netim kurulu taraf[/size][size=5]ı[/size][size=5]ndan y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netilir.
  Yeni vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar[/size][size=5]ı[/size][size=5]n y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netim organı vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]f senedine g[/size][size=5]ö[/size][size=5]re olu[/size][size=5]ş[/size][size=5]turulur ve bu vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar[/size][size=5]ı[/size][size=5]n y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netim organlar[/size][size=5]ı[/size][size=5]nda g[/size][size=5]ö[/size][size=5]rev alanlar[/size][size=5]ı[/size][size=5]n [/size][size=5]ç[/size][size=5]o[/size][size=5]ğ[/size][size=5]unlu[/size][size=5]ğ[/size][size=5]unun, T[/size][size=5]ü[/size][size=5]rkiye'de yerle[/size][size=5]ş[/size][size=5]ik bulunmas[/size][size=5]ı[/size][size=5] gerekir. genel m[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]rlük[/size][size=5]ç[/size][size=5]e yönet[/size][size=5]İ[/size][size=5]lecek ve tems[/size][size=5]İ[/size][size=5]l ed[/size][size=5]İ[/size][size=5]lecek vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar Madde 7 - On y[/size][size=5]ı[/size][size=5]l s[/size][size=5]ü[/size][size=5]reyle y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netici atanamayan veya y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netim organ[/size][size=5]ı[/size][size=5] olu[/size][size=5]ş[/size][size=5]turulamayan m[/size][size=5]ü[/size][size=5]lhak vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar, mahkeme karar[/size][size=5]ı[/size][size=5]yla Genel M[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]rl[/size][size=5]ü[/size][size=5]k[/size][size=5]ç[/size][size=5]e y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netilir ve temsil edilir.
  Bu Kanunun y[/size][size=5]ü[/size][size=5]r[/size][size=5]ü[/size][size=5]rl[/size][size=5]üğ[/size][size=5]e girmesinden [/size][size=5]ö[/size][size=5]nce mazbut vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar aras[/size][size=5]ı[/size][size=5]na al[/size][size=5]ı[/size][size=5]nan vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flarla, bu Kanuna g[/size][size=5]ö[/size][size=5]re mazbut vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar aras[/size][size=5]ı[/size][size=5]na al[/size][size=5]ı[/size][size=5]nan vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flara bir daha y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netici se[/size][size=5]ç[/size][size=5]imi ve atamas[/size][size=5]ı[/size][size=5] yap[/size][size=5]ı[/size][size=5]lamaz.[/size][size=5] İ[/size][size=5]lgililerin vakfiye [/size][size=5]ş[/size][size=5]artlar[/size][size=5]ı[/size][size=5]na g[/size][size=5]ö[/size][size=5]re intifa haklar[/size][size=5]ı[/size][size=5] sakl[/size][size=5]ı[/size][size=5]d[/size][size=5]ı[/size][size=5]r.[/size][size=2][/size][size=2][/size][size=5] TÜRK MEDENİ KANUNU:[/size][size=2][/size][size=5] B. Vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]f senedi
  I. [/size][size=5]İç[/size][size=5]eriği
  MADDE 106.- Vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]f senedinde vakf[/size][size=5]ı[/size][size=5]n ad[/size][size=5]ı[/size][size=5], amac[/size][size=5]ı[/size][size=5], bu amaca [/size][size=5]ö[/size][size=5]zg[/size][size=5]ü[/size][size=5]lenen mal ve haklar, vakf[/size][size=5]ı[/size][size=5]n [/size][size=5]ö[/size][size=5]rg[/size][size=5]ü[/size][size=5]tlenme ve y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netim [/size][size=5]ş[/size][size=5]ekli ile yerle[/size][size=5]ş[/size][size=5]im yeri g[/size][size=5]ö[/size][size=5]sterilir.
  D. Vakf[/size][size=5]ı[/size][size=5]n [/size][size=5]ö[/size][size=5]rg[/size][size=5]ü[/size][size=5]t[/size][size=5]ü[/size][size=5] I. Genel olarak
  MADDE 109.- Vakf[/size][size=5]ı[/size][size=5]n bir y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netim organ[/size][size=5]ı[/size][size=5]n[/size][size=5]ı[/size][size=5]n bulunmas[/size][size=5]ı[/size][size=5] zorunludur. Vakfeden, vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]f senedinde gerekli g[/size][size=5]ö[/size][size=5]rd[/size][size=5]üğü[/size][size=5] ba[/size][size=5]ş[/size][size=5]ka organlar[/size][size=5]ı[/size][size=5] da g[/size][size=5]ö[/size][size=5]sterebilir.
  F. Yönetimin, amac[/size][size=5]ı[/size][size=5]n ve mallar[/size][size=5]ı[/size][size=5]n de[/size][size=5]ğiş[/size][size=5]tirilmesi
  I. Yönetimin de[/size][size=5]ğiş[/size][size=5]tirilmesi
  MADDE 112.- Hakl[/size][size=5]ı[/size][size=5] sebepler varsa mahkeme, vakf[/size][size=5]ı[/size][size=5]n y[/size][size=5]ö[/size][size=5]netim organ[/size][size=5]ı[/size][size=5] veya denetim makam[/size][size=5]ı[/size][size=5]nın istemi [/size][size=5]ü[/size][size=5]zerine di[/size][size=5]ğ[/size][size=5]erinin yazıl[/size][size=5]ı[/size][size=5] g[/size][size=5]ö[/size][size=5]r[/size][size=5]üşü[/size][size=5]n[/size][size=5]ü[/size][size=5] ald[/size][size=5]ı[/size][size=5]ktan sonra vakf[/size][size=5]ı[/size][size=5]n [/size][size=5]ö[/size][size=5]rg[/size][size=5]ü[/size][size=5]t[/size][size=5]ü[/size][size=5]n[/size][size=5]ü[/size][size=5], yönetimini ve i[/size][size=5]ş[/size][size=5]leyi[/size][size=5]ş[/size][size=5]ini de[/size][size=5]ğ[/size][size=5]i[/size][size=5]ş[/size][size=5]tirebilir.
  Mahkeme, denetim makam[/size][size=5]ı[/size][size=5]n[/size][size=5]ı[/size][size=5]n ba[/size][size=5]ş[/size][size=5]vurusu [/size][size=5]ü[/size][size=5]zerine, t[/size][size=5]ü[/size][size=5]z[/size][size=5]ü[/size][size=5]kte g[/size][size=5]ö[/size][size=5]sterilen sebeplerle duruşma yaparak y[/size][size=5]ö[/size][size=5]neticileri g[/size][size=5]ö[/size][size=5]revden alabilir ve vakıf senedinde başka bir hüküm yoksa yenisini se[/size][size=5]ç[/size][size=5]ebilir.[/size][size=2][/size][size=5] VAKIFLAR TÜZÜĞÜ;[/size][size=2][/size][size=5] VAKIFLARIN İDARE VE TEMSİL ŞEKLİ[/size][size=5] Madde 10 - Mazbut Vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar Evkaf Umum M[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]rl[/size][size=5]üğü[/size][size=5]nce idare ve temsil olunacaklar[/size][size=5]ı[/size][size=5] gibi her ne suretle olursa olsun tevliyeti bo[/size][size=5]ş[/size][size=5] kalan m[/size][size=5]ü[/size][size=5]lhak vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar[/size][size=5]ı[/size][size=5]n i[/size][size=5]ş[/size][size=5]lerine de yeni m[/size][size=5]ü[/size][size=5]tevelli tayin olununcaya kadar umum müd[/size][size=5]ü[/size][size=5]rl[/size][size=5]ü[/size][size=5]k[/size][size=5]ç[/size][size=5]e bakılır.
  Umum m[/size][size=5]ü[/size][size=5]dürlüğün idare ve temsil vazifelerini g[/size][size=5]ö[/size][size=5]rmek [/size][size=5]ü[/size][size=5]zere icap eden vilayet ve kaza merkezlerinde umum m[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]rl[/size][size=5]üğ[/size][size=5]e ba[/size][size=5]ğ[/size][size=5]l[/size][size=5]ı[/size][size=5] m[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]r veya m[/size][size=5]ü[/size][size=5]stakil memurlarla bunlara tabi memurlar bulunur. Bunlar[/size][size=5]ı[/size][size=5]n maiyetlerinde l[/size][size=5]ü[/size][size=5]zumu kadar katip, veznedar, tahsildar ve m[/size][size=5]ü[/size][size=5]stahdemler vard[/size][size=5]ı[/size][size=5]r.
  Bu m[/size][size=5]ü[/size][size=5]dür ve memurlar vazifelerini kanun ve nizamnamelerin ve talimatnamelerin verdi[/size][size=5]ğ[/size][size=5]i salahiyet ve umum m[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]rl[/size][size=5]üğü[/size][size=5]n emirleri dairesinde g[/size][size=5]ö[/size][size=5]r[/size][size=5]ü[/size][size=5]rler.
  Madde 11 - Vilayet evkaf m[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]r veya m[/size][size=5]ü[/size][size=5]stakil memurlariyle kaza memurlar[/size][size=5]ı[/size][size=5] mahkemelerde ve sair heyet ve makamlarda umum m[/size][size=5]ü[/size][size=5]dürl[/size][size=5]üğü[/size][size=5] temsil edecekleri gibi bu s[/size][size=5]ı[/size][size=5]fatla ba[/size][size=5]ş[/size][size=5]kalar[/size][size=5]ı[/size][size=5]n[/size][size=5]ı[/size][size=5] da tevkil edebilirler. [/size][size=5]İ[/size][size=5]n[/size][size=5]ş[/size][size=5]a, tamir, kiralama, kiraya verme, al[/size][size=5]ı[/size][size=5]m, sat[/size][size=5]ı[/size][size=5]m ve ihale i[/size][size=5]ş[/size][size=5]lerinde ve m[/size][size=5]ü[/size][size=5]tevellileri murakabe hususlarında ayn[/size][size=5]ı[/size][size=5] suretle umum m[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]rl[/size][size=5]ü[/size][size=5]k nam[/size][size=5]ı[/size][size=5]na hareket ederler.
  Madde 12 - Gelirleri te[/size][size=5]ş[/size][size=5]kilat icras[/size][size=5]ı[/size][size=5]na m[/size][size=5]ü[/size][size=5]sait olmayan yerlerde yak[/size][size=5]ı[/size][size=5]nlar[/size][size=5]ı[/size][size=5]ndaki vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar idaresine ba[/size][size=5]ğ[/size][size=5]l[/size][size=5]ı[/size][size=5] olmak ve o daire m[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]r veya memuruna izafetle i[/size][size=5]ş[/size][size=5] g[/size][size=5]ö[/size][size=5]rmek [/size][size=5]ü[/size][size=5]zere [/size][size=5]ü[/size][size=5]cret ile ve tahsil edecekleri gelirden ba[/size][size=5]ş[/size][size=5]kaca y[/size][size=5]ü[/size][size=5]zde iki aidat verilmek suretiyle vak[/size][size=5]ı[/size][size=5]flar memur vekili isihdam[/size][size=5]ı[/size][size=5] da caizdir.
  Madde 13 - M[/size][size=5]ü[/size][size=5]d[/size][size=5]ü[/size][size=5]r ve memurlar[/size][size=5]ı[/size][size=5]n vazifelerini nasıl g[/size][size=5]ö[/size][size=5]recekleri ve tutulacak defterlerle hesap usullerinin Muhasebei Umumiye Kanununu icaplar[/size][size=5]ı[/size][size=5]na g[/size][size=5]ö[/size][size=5]re nas[/size][size=5]ı[/size][size=5]l y[/size][size=5]ö[/size][size=5]rüt[/size][size=5]ü[/size][size=5]lece[/size][size=5]ğ[/size][size=5]i talimatname ile tayin olunur.[/size][size=2][/size][size=5] CEMAAT VAKIFLARI YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİNİN SEÇİM ESASVE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE YAPILANMASI[/size][size=2][/size][size=5] Madde 5 - Cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimlerinde;
  a) Vakfın yönetim kurulu seçimine, vakıf veya hayratından yararlanan ve vakfın seçim çevresinde ikamet eden cemaat mensupları katılır.
  b) [/size][size=2][/size][size=5]Her vakıf için ayrı bir yönetim kurulu seçilir ve yönetim kurulu seçimleri dört yılda bir yapılır.[/size][size=2][/size][size=5] Cemaat vakfı yönetim kurulu yedi üyeden oluşur. Ancak cemaat sayısının yetersizliği durumunda yönetim kurulu en az üç üyeden oluşturulabilir. İstifa, ölüm, azledilme ve benzeri nedenlerle yönetim kurulu üye sayısının üçten aşağı düşmesi halinde yeni yönetim kurulu seçimi yapılır.[/size][size=2]
  [/size][size=5] Dayanak olarak, Vakıf senedi, Karar defteri, Vakıflar bölge müdürlüğünden (varsa) yetki belgesi aranır.
  [/color]Vakfın tescil edildiğine ilişkin mahkeme (tescil kararı) karar alınır. Vakıf kuruluş senedine bakılır. İlgili kararın, tescil kararının ve vakıf senedinin dayanak alınması gerekir.
  [/color]Kuruluş senedi dikkate alınarak vakfın temsilinin ne şekilde olduğunun, yönetim kurulunun görevlendirilmiş olması halinde yönetim kurulunca bir karar alınıp alınmadığı araştırılır.
  [/color]Yetki belgesinde temsilci açıkça gösterilmelidir. Tarihi işlemin yapılacağı yıla ait olmalıdır. ( Yetki belgelerinin bir yıllık olduğu varsayılır).
  [/color]İmza sirkülerindeki imzaların huzurda atılması şarttır. Bu yüzden klişe veya suret yoluyla çoğaltılmış imzalar kabul edilmemelidir.[/color]Vekâleten, velayeten, temsilen yapılamaz.
  [/color]Üçüncü kişileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıyan sirküler talepleri kabul edilmemelidir. Aksi takdirde ağır tazminat talepleri ile muhatap olunur.

  [/size]

  [size=5]İMZA SİRKÜLERİ[/size]

  [size=5][/size][/size]

  [size=5][size=5] [/size]

  [size=5][/size]

  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] UNVANI[/size][size=5][/size][/t][/t][/t]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] :[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] ADRESİ[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] :[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] VERGİ NO[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] :[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] YETKİLİLER[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] :[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size]

  [size=5] [/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] :[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] :[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] YETKİNİN SÜRESİ[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] :...[/size][size=2] tarihinden itibaren ....[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]
  [size=5][/size][size=2]
   [/size][size=5]
  [/size][size=2] Yukarıda adresi yazılı olan .....[/size][size=2] , .....[/size][size=2]Noterliğinden onaylı ....[/size][size=2] gün ve ...[/size][size=2] yevmiye nolu karar defterinin .....[/size][size=2] sayfasına alınmış bulunan .....[/size][size=2] gün ve ....[/size][size=2] nolu Yönetim Kurulu Kararında "........[/size][size=2]" denildiğinden, bu esasa göre işlem yapılmasını beyan eder, aşağıda örnekleri bulunan imzalarımızın onaylanmasını dileriz.
  [/size][size=5]
  [/size]

  [size=5][/size]

  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] UNVANI [/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] :[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] YETKİLİLER [/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]

  [size=5][/size][size=2] :[/size][size=5][/size]
  [size=5][/size]
  [size=5][/size][size=5][/size][size=2]