KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İMZA SİRKÜLERİ

 • [size=1em]İL ÖZEL İDARESİ[/size]
  [size=1em]Temsilci: Birlik Reisi[/size][size=1em]İl özel idaresi, belediye ve köyler kanunun kendilerine verdiği görevlerin yerine getirilebilmesi için birlikler kurabilirler.(1580 s. belediyeler K.). Bu birlikler tüzel kişiliği haizdir. Görevlerini yerine getirdikleri mahalli idarelerin sahip oldukları hak ve yetkilere sahiptirler. Birliğin kurulması için belediye, köy ve özel idare meclislerinin oy çokluğuyla kabul ettikleri birlik esas nizamnamesi valinin, birlik bir kaç ili kapsıyorsa İç İşleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir. Birliği birlik reisi temsil eder.[/size][size=1em]İl özel idarelerinin tüzel kişiliği vardır ve o ilin valisi temsil eder (İl Öz. İ.K.75). Başka kimsenin ( vali yardımcısı, kaymakam, özel idare müdürü ) temsil yetkisi yoktur. Vali tarafından yapılan hukuki işleme ve tapu işlemine " (Ankara) Valisi" yazılmaz, "(Ankara) İl Özel İdaresi" şeklinde yazılır, ( çünkü valiliğin tüzel kişiliği yoktur). Valilerin imza yetkilerinin devrinde belge aranacaktır (1982/92s.g).[/size]

  [size=1em]http://www.alomaliye.com/5355_…alli_idare_birlikleri.htm[/size]


  ==> İta Amirliği yetkisinin devri konusu 1050 s. Genel Muhasebe Kanunu' nda düzenlenmiştir. İkinci derece ita amirliği yetkisi verilen görevliler sözleşme imza edebilecektir ( 1985/73 )  ==> İmzanın doğrudan Vali tarafından değil de yetki verdiği astları tarafından kullanılması halinde noterlik işlem evrakına anılan imza yetki devrini düzenleyen yazı örneğinin eklenmesinin noterlik mevzuatı açısından yerinde olacağı hk. ( 1992/12 )
  Ø İlçelerde kaymakamların ikinci derece ita amiri sıfatıyla hareket edecekleri belirlenmiştir. Bu nedenle dalyanın kiraya verilmesi ile ilgili sözleşmenin ilçe kaymakamı tarafından imzalanması gerekir ) 1993/


  Ø Vali ( İl ) de Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessilidir. Bakanlıkları ilzam edecek herhangi bir mukaveleyi bizzat imzası gerekir. Bu yetkisini vali muavinlerine devredemez ( 1981/41 )
  Ø Valilerin, mevzuatta aksine bir düzenleme yapılmayan hallerde, noterlerce düzenlenen sözleşmelerin imzalanması konusunda yetkilerini devredebilecekleri ( 1989/56 )


  Ø Valilerin imza yetkisinin devri halinde noterlik işlem evrakına imza yetkisi devrini düzenleyen yazı örneğinin eklenmesi ( 1992/12 )