Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk.

 • [size=2]Hukuk – 20613[/size]
  [size=2]Ankara, 02/12/2013[/size]
  [size=2] Özü: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk.[/size]
  [size=2] ....................... NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA[/size]
  [size=2]........................ NOTERLİĞİNE[/size]
  [size=2] İlgi: 19.12.2012 tarihli ve Hukuk – 24667 (129) sayılı genel yazı.[/size]
  [size=2] 01 Aralık 2013 tarihli, 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırladığı “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ilişiktedir. [/size]
  [size=2] İlgi genel yazı ile duyurulan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 ve 15’inci maddelerinde yapılan değişikliklerin dikkate alınmasıyla buna göre işlem yapılmasını rica ederim.[/size]
  [size=2] Saygılarımla,[/size]  [size=2](GENEL YAZI: 117)[/size]
  [size=2] [/size]
  [size=2]RESMİ GAZETE[/size]
  [size=2]TARİH: 01 Aralık 2013[/size]
  [size=2]SAYI: 28838[/size]
  [size=2] TEBLİĞ[/size]
  [size=2] [/size]
  [size=2]Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:[/size]
  [size=2] [/size]
  [size=2]TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK[/size]
  [size=2]YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ[/size]
  [size=2] [/size]
  [size=2] MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.[/size]
  [size=2] “Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.”[/size]
  [size=2] “(6) Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.”[/size]
  [size=2] [/size]
  [size=2] MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.[/size]
  [size=2] “(2) Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.”[/size]
  [size=2] [/size]
  [size=2] MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.[/size]
  [size=2] [/size]
  [size=2] MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürütür.[/size]

  <p>Başkaları hakkında kötü şey söyleyenlerin, kendilerine söyleyecekleri iyi bir şeyi yoktur...</p>

 • [size=1em]“(6) Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.”[/size]
  [color=rgb(51, 68, 102)][size=1em] MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.[/size][/color]
  “(2) Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.”


  [size=1em]Sayın Meslektaşlarım,[/size][size=1em]kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer[/size]
  [size=1.35em]Yeni dönem için getirilen Yönetim kurulu karar defterleri bildiğimiz kadarıyla ocak ayı sonuna kadar kapanışı yapılması gerekiyor, peki;[/size][size=1.35em]biz aralık ayı içerisinde yeni dönem tastiki için getirilen yönetim kurulu karar defterlerini tastiki için eski defterlere şerh düşülecek diyor,[/size][size=medium] benim anladığım kadarıyla [/size][size=medium] bu şerhi gören noter bu deftere tekrar açılış yapamaz der bir nevi kapanış işlemi yapılmış oluyor. Peki; [/size]


  [size=medium]1-Eski deftere Bu şekilde şerh düştükten sonra ocak ayı içerisinde bu defterin kapanışını yapabilyecekmiyiz.[/size]
  [size=medium]2-vatandaş bu gün 2014 defterini tastik ettirdi. 3 gün sonra bir karar almak isteyecek hangi deftere karar alacak,[/size]
  [size=medium]3-Yönetim Kurulu Karar defterleri A.Ş. ve Kooperatiflerde mevcut, Limited Şirketlerde kullanılmakta olan karar defterlerinden herhangibiri bu işleme tabii tutulacakmı, tutulmayacakmı ?[/size]
  [size=medium]4-MUCBİR SEBEP ne demek istiyor. [/size]


  [size=medium]Saygılarımla.[/size]

 • Sorularınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım.  Cevaplar
  1-Eski deftere şerh düşmenizde bir sakınca yok zira, şerh işlemi defterin kapandığını ispatlamaz. Deftere düşülecek şerh defterin son sahifesinde belirtilebilir ( şahsi kanaat )
  2-2014 dönemine ait bir defter tastik ettirilmişse, şerh düşseniz dahi defterin dönemi 2013 olduğundan karar almasında bir sakınca yoktur.
  3- Eskiden mevcut defterler var ise bunlar için kapanış yapılır zaten yeni dönemde böyle bir zorunluluğu bulunmayanlar yeniyi yaptırmayacakları için eskiyi ibraz etmeleri gerekmez.
  4-Mucbir sebep, olağan dışı zorunlu sebeptir. Belli bir sebep belirtilemez fakat olayın mucbir olup olmadığına kanaat göstermek sakıncalı olabilir. Bu tür sebeplerle nadir karşılaşılır. O nedenle bu madde kafanızı fazla karıştırmasın kanunda bir açıklık bırakılması amacı ile eklendiği kanaatindeyim. Olurda unutulan birşey olur manasında .

  Saygılarımla

 • Allah aşkına, TNB Hukuk işleri ne iş yapıyor.
  Tüm yorumlara sonsuz saygım var.
  Şuanda hepimiz ayrı ayrı kafadan yorum yapmak zorunda kalıyoruz, inşallah sonuçta biz kendi doğrumuzu bulabiliriz.