Posts by murat kemer

  [size=1em][color=rgb(51, 51, 51)]İlgili değişikliğe göre; kolektif, sermayesi paylara bölünmüş komandit, anonim ve limited şirketlerin [/color][/size][color=rgb(51, 51, 51)]kuruluş aşamasındaki defter tasdiklerinden[/color][color=rgb(51, 51, 51)][size=1em] harç alınmayacak sadece. .
  [/size][/color]

  2017/1 SAYILI GENELGE ;
  g) Anonim şirketler için yapılacak imza sirkülerine eklenecek dayanak belge:
  (Bu bent, 23.01.2017 tarihli ve Hukuki Danışmanlık- 1891 (18) sayılı Genel Yazı ’da yer alan duyuruya istinaden değiştirilmiştir.)
  İlan işlemi tamamlanmış ise şirket sözleşmesinin veya genel kurul kararının ve varsa temsil yetkisinin devri hususunda yönetim kurulu kararının yer aldığı ticaret sicili gazetesi,
  İlan işleminin tamamlanamadığı durumlarda, tescil için esas alınan şirket sözleşmesi veya genel kurul kararı ve varsa temsil yetkisinin devri hususunda yönetim kurulu kararı ile ticaret sicil müdürlüğünden alınmış ilan aşamasında olduklarını gösterir yazı,
  İşleme dayanak olarak eklenecektir.

  2016-3 Sayılı genelgeye dayanarak biz yapıyoruz. Bence yapılmasıda gerekir diye düşünüyorum.
  İyi çalışmalar.

  "Konu, Yönetim Kurulunun 22.02.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş ve sözü edilen sürücü belgelerinde T.C. kimlik numarasının yer alması, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46'ncı maddesi gereğince bu numaranın kişiye bir defa verilmesi ve değiştirilememesi, bu numara üzerinden de kişinin diğer nüfus bilgilerine ulaşılabilmesi nedeniyle, sürücü belgesinde yer almayan nüfus bilgilerinin, T.C. kimlik numarası üzerinden KPS 'den alınmak suretiyle noterlik işlemine yazılması ve buna ilişkin olarak alınacak çıktının da işleme eklenmesi suretiyle 01.01.2016 tarihinden itibaren verilen yeni sürücü belgelerinin noterlik işlemlerinde kimlik olarak kullanılabileceğine karar verilmiştir. "

  Herkese merhaba.

  Daha önceleri reşit olmayan küçük adına velayeten hareket edildiği zaman araç satış işleminden sonra, trafik tescile ibraz için taahhütname yazıyorduk. Ancak son 2016-5 sayılı genelgenin aşğıya kopyaladığım ilgili maddesine göre taahhütnameyi bizim alıkoyacağımız söyleniyor.
  Bundan anlamamız gereken satıştan önce taahhütname yapıp, yaptığımız satışa bu taahhütnameyi eklemek mi dir ? Bu konuda uygulamanız nasıldır ?

  "TNB 2016-5 Nolu Genelge
  1.10- Zihinsel engelliler ile reşit olmayan küçükler adına araç satışı
  Zihinsel engelliler ile reşit olmayan küçükler adına araç satış veya devri yapılması halinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 74 üncü maddesi gereğince, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname satış veya devir işlemini yapan noter tarafından alınarak diğer evrakla birlikte muhafaza edilecektir."

  Ben excelden çok anlamadığım için yazdırma işlemini yapamıyorum. Yazdır dediğim zaman belirtilen dosya açılamıyor şeklinde hata alıyorum. Nasıl kullanacağım konusunda yardımcı olurmusunuz ?

  Beyanname önündeki 1046 kodlu damga vergisi toplam tutarı ile ekinde çıkan damga detay bilgileri toplamı birbirini tutmuyor. Detay listesinde eksik gösteriyor. Damga vergisi kodu bilinmeyen yevmiye listesi kısmında da hiçbirşey yazmıyor..
  Vezne 8,3 kodlu düzeltme beyannamesi genel işleminden tahsil etmiş olduğumuz damga vergisine ait herhangi bir kod yok.. Bu haliyle e-beyanname verirken hata veriyor tutarlar tutmuyor diye.. Dolayısıyla damga vergisi kodu olmadığı için taahhuk edemiyoruz..
  Böyle sorun yaşayan varmı acaba ?

  vekaletnamede açıkça yetki var ise suret alabilir veya işbu vekaletnameden örnek çıkartabilir diye olur ama yok ise verilmemesi gerekir.

  vekaletname örneği vezne kodu 4,2.

  ticaret sicil sermaye bilgilerini istemiyor burada. sadece yazım net veya nbs deki matbu formu dolduruyoruz.

  YENİ MÜDÜR ATAMASI İÇİN :
  [size=2] Ticaret merkezi [/size][size=2][][/size][size=2] adresinde bulunan ve [/size][size=2][][/size][size=2] Ticaret Sicili Müdürlüğünün [/size][size=2][][/size][size=2] sicil numarasında kayıtlı, [/size][size=2][][/size][size=2] unvanlı şirketi, [/size][size=2][][/size][size=2] Noterliğinden [/size][size=2][][/size][size=2] gün ve [/size][size=2][][/size][size=2] sayı ile onaylı Karar Defterinin, [/size][size=2][][/size][size=2] sahifesinde yazılı [/size][size=2][][/size][size=2] gün ve [/size][size=2][][/size][size=2] sayılı karar gereğince şirket adına imzaya yetkili kılındığımdan
  Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine çerçevesinde incelenerek, imzamın tescil ve ilanını dilerim.

  KURULUŞ İÇİN :
  [] adresini şirket merkezi ve ticari ikametgah yapmak suretiyle kurmakta olduğumuz ve Şirket Ana Sözleşmesinde yazılı işlerle uğraşacak, [] unvanlı Şirketimizin Ana Sözleşmesinin [] maddesi ile Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince ticaret unvanını kullanarak şirketimizi temsil ve ilzama yetkili bulunan [Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan] bizlerin kimlik bilgileri ve imza örnekleri aşağıda gösterilmiştir.
  Şirketimizin unvanı ile temsil yetkisi bulunanların imza örneklerinin ve Şirket Ana Sözleşmesinin tescil ve ilanını dileriz. [/size]

  [/t]
  [/t]

  [/t]

  25.12.2007 Tarihli 144 Numaralı Genel Yazı[/t]

  [/t]

  Hukuk - 26018
  Ankara, 25.12.2007
  Özü : Noterlik işlemlerinden örnek alabilecek kişiler hk.
  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
  ........................ NOTERLİĞİNE  Birliğimize yapılan başvurularla, Noterlik Kanununun 72 inci maddesinde yer alan “ilgili” tabirinin, işlemi yaptıran kişi veya kişiler yanında, temlik, feragat ve vekalet gibi tek taraflı işlemlerde lehine işlem yapılanları da kapsayıp kapsamadığının sorulması üzerine, Yönetim Kurulumuzun 11.12.2006 tarihli toplantısında konu hakkında Adalet Bakanlığından görüş istenmesine karar verilmiş ve 25.12.2006 günlü ve 3244 sayılı yazımızla, Noterlik Kanununun 72 inci maddesinde yer alan “ilgili” tabirinin, işlemi yaptıran kişi veya kişiler yanında, temlik, feragat ve vekalet gibi tek taraflı işlemlerde lehine işlem yapılanları da kapsaması gerektiği belirtilerek, bu konuda uygulamaya esas olacak görüşlerinin bildirilmesi talep edilmiştir.

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 19.01.2007 günlü ve 1163 sayılı yazısıyla; “1512 sayılı Noterlik Kanununun 94. maddesinde, noterler tarafından yapılan işlemlerin örneklerinin, ancak ilgililerine, kanuni mümessil veya vekillerine yahut mirasçılarına verilebileceği hükme bağlanmış; aynı Kanunun ‘Noterlik İşlemlerinde Uyulması Gereken Genel Hükümler’ bölümünde yer alan 72. maddesinde ise ‘[size=5]İlgili, belgelendirme isteminde bulunan kişidir.’[/size] denilmek suretiyle ‘ilgili’ kavramına Noterlik Kanunu yönünden genel ve sınırlayıcı bir tanım getirilmiştir.
  Kanunun genel ve sınırlayıcı bu açık hükmü karşısında, ‘ilgili’ kavramını, temlik, feragat ve vekalet gibi tek taraflı işlemlerde lehine işlem yapılanlar ile vekalet verileni de kapsayacak şekilde yorumlamanın mümkün olmadığı, ancak Noterlik Kanununun 94. maddesinde ‘vekiller’ de örnek verilebilecek kişiler arasında sayılmakla, örneğin verilmesi talep olunan işlemle tayin olunmaları halinde dahi vekillere bu işlem örneğinden verilebileceğinin düşünüldüğünü” bildirmiştir.

  Belirtilen görüşün yeniden incelenmesi 22.03.2007 günlü 630 ve 31.05.2007 günlü 1464 sayılı yazılarımızla talep edilmiş ise de, adı geçen Genel Müdürlükçe gönderilen 29.03.2007 günlü 7471 ve 08.06.2007 günlü 12463 sayılı yazılarla bu görüşte herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde cevap verilmiştir.

  Yönetim Kurulumuzun 01.10.2007 günlü ve 8 sayılı kararı uyarınca, 19.10.2007 tarihli ve 2612 sayılı yazımızla “...uygulamada yarattığı sıkıntılar da nazara alınarak bu konunun tekrar ele alınıp görüş bildirilmesi” bir kez daha istenmiştir.
  Bu istemimiz üzerine adı geçen Genel Müdürlükçe gönderilen ve Yönetim Kurulumuzun 12.12.2007 günlü toplantısında görüşülen 30.11.2007 tarihli ve 25711 sayılı cevabi yazıda;
  “Bu konuda Bakanlığımıza intikal eden yakınma ve bilgiler ile anılan yasal düzenleme karşısında, ilgili kavramının yorum yoluyla genişletilmesinin mümkün olmadığı, ilgi yazınızda belirtilen uygulamada karşılaşılan sıkıntıların ise ancak yapılacak yasal düzenlemede bu konuya açıklık getirilmesiyle aşılabileceği düşünülmektedir.” denilmektedir.

  Yapılan tüm başvurulara rağmen değişiklik yapılmaması nedeniyle Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen 19.01.2007 günlü ve 1163 sayılı yazısıyla bildirilen görüşünün dikkate alınmasını rica ederim.

  Saygılarımla,
  BAŞKAN


  Hasan YENİ
  (İstanbul 28.Noteri)  HNT
  KY.

  (GENEL YAZI: 144 )
  [/t]