Posts by sena

  yevmiye defterinin ara onayı zorunlu değil muvazene defterinin ara onayı zorunludur arkadaşlar.


  Mali Danışmanlık - 393-22382

  Ankara, 22.12.2009


  Özü: Noterliklerde tutulan yevmiye defterinin tasdiki hk.
  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA


  ........................ NOTERLİĞİNE
  Bazı noterliklerden alınan müracaatlarda, vergi uygulaması sebebiyle yapılan incelemelerde, noterliklerde tutulmakta olan “Yevmiye Defteri” nin tasdik edilmemiş olması sebebiyle taraflarına usulsüzlük cezası kesildiği belirtilerek konu hakkında yapılacak işlemlerin bildirilmesi talebi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat edilmiştir.


  Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen yazımızda;


  “.............


  Noterliklerin gelir ve harcamalarının, yani vergi matrahlarının incelenmesine esas olan kayıtlarının tutulduğu defter “ MUVAZENE Defteri”dir. Yani 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesindeki açılış ve (ara tasdiki) yenileme tasdiki zorunlu olan serbest meslek kazanç defterinin yerine geçen resmi defter, “ MUVAZENE Defteri”dir.


  Tüm noterliklerde tutulmakta olan “Yevmiye Defteri” ise noterlik iş ve işlemlerinin tarih ve yevmiye sırası ile (damga vergisi, harç ve değerli kağıt bedelleri dahil) alınan tüm masrafların da kaydedildiği yardımcı bir defter olup, serbest meslek kazanç defteri olarak mütalaa edilemeyeceğinden, bu defterin 213 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre tasdik edilmemiş olmasından dolayı ceza uygulanmasının mümkün bulunmadığı düşünülmektedir.”


  denilerek Başkanlıkları görüşü talep edilmiştir.


  Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ve Yönetim Kurulumuzun 17.12.2009 günlü toplantısında görüşülen 08.12.2009 günlü ve 115856 sayılı yazıda ise;


  “...............


  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazancın serbest meslek kazancı olduğu, 66 ncı maddesinde de noterlerin serbest meslek erbabı olarak vergiye tabi oldukları hükme bağlanmıştır.


  Öte yandan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun "Serbest Meslek Kazanç Defteri" başlıklı 21O uncu-maddesine ise serbest meslek erbabının bir kazanç defteri tutacağı hükmü bulunmaktadır .


  Anılan Kanunun 212 nci maddesinde de "Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve borsa acentalarının resmi defteri "kazanç defteri" yerine geçer.” hükmü yer almaktadır.


  Aynı kanunun "Tasdike Tabi Defterler" başlıklı 220 inci maddesinde de serbest meslek kazanç defterinin tasdik mecburiyetinin olduğu açıklanmıştır.


  Bu hükümler çerçevesinde, serbest meslek faaliyetinde bulunanların serbest meslek kazanç defteri tutmaları gerekmekte olup, Vergi Usul Kanunu uyarınca söz konusu yazınızda bahsedilen yevmiye defterini tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır .  Buna göre, anılan kanun uyarınca tutulması gereken serbest meslek kazanç defterinin tasdik ettirilmesi zorunlu olup, Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulma zorunluluğu olmayan yevmiye defterinin tasdik mecburiyeti bulunmamaktadır.”


  şeklinde görüş bildirilmiştir.


  Gelir İdaresi Başkanlığı görüşüne göre noterliklerce tutulmakta olan yevmiye defterleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki tasdik mecburiyetine tabi bulunmamaktadır.


  Bu nedenle de yevmiye defterlerine açılış ve ara - yenileme tasdiki yapılmamış olması halinde 213 sayılı VUK hükümlerine dayanılarak ilgili notere ceza kesilmesi mümkün değildir.


  Ancak, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde yer alan ve noterliklerde kullanılan tüm defterler gibi yevmiye defterinin de 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümleri gereğince kullanılmadan önce bağlı bulunulan hakimliğe tasdik ettirileceği tabiidir.


  Diğer taraftan, noterliklerde tutulan ve “serbest meslek kazanç defteri” kabul edilen “ MUVAZENE defteri” 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 220 nci maddesinde belirtilen tasdik mecburiyeti kapsamında yer almaktadır.


  Bu nedenle de MUVAZENE defterinin kullanılmaya başlamadan önce açılış veya her yıl yenileme tasdikinin yaptırılması zorunludur.


  Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.


  Saygılarımla,
  BAŞKAN


  Hasan YENİ


  (İstanbul 28.Noteri)

  sadece vekaleten veriyorsa imza adedi 1 olarak verilmelidir. vekil kişi hem kendi adına hemde vekaleten imza atıyorsa 2 olarak verilmelidir. vekalet veren sayısı önemli değildir.

  MADDE 25 – Aynı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Madde 36- Noter, kendisine yardım etmek üzere; noter yardımcısına, stajının üç
  ayını tamamlamış bulunan stajyerine, başkâtibine ve kâtiplerine de imza yetkisi verebilir.
  Ancak, başkâtip veya imzaya yetkili kâtipler, 34 ve 35 inci maddelerdeki engeller nedeniyle,
  noterliğin vekâleten yönetilmesi durumu ayrık olmak üzere, düzenleme şeklinde yapılan
  işlemleri imzalayamazlar.
  İmza yetkisi birden çok kişiye de verilebilir. İmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne
  şekilde verilebileceği yönetmelikte gösterilir.
  bu maddeye yorumunuz nedir arkadaşlar. artık znoterlerin izinli olmadıkları zamanlarda düzenleme işlemlerine imza atamayacak gibiyiz

  okur yazar değil diye kişinin hakları kısıtlanamaz, kanun çıkartırken bunu düşünmeleri gerekli, ne yani okur yazar değil diye işlem yapamayacakmı vatandaş,
  bence bankalardaki vs kefilliklerde okur yazar olmayan birinin yanına iki tanıkla işlem yapamayacaklarına göre bizim bu gibi işlemleri iki tanık huzurunda ilgiliye açıkça okuyarak yapmamızda sakınca yok diye düşünüyorum.......

  okur yazar değil diye akıl ehliyetinide yok sayıyorlar.

  Hımmm. Ama alıcının elle girilmez diye biliyorum Sena'cım.


  bende öyle biliyorum ama bi denemek istedim o vakit sistem kabul etti, daha önceleri kabul etmiyordu. bende şaşırdım valla :), yinede ilgiliyi nüfusa yönlendirdim adresini işlettikten sonra satışını tanzim ettim