Posts by Ozgur ILTAS

  Değerli Meslektaşlarım;


  Abimin yanına Amerika'ya gideceğimden bugün itibariyle işten ayrılmış bulunuyorum.


  Kemer 1.Noterliğinde çalıştırılmak üzere 2-3 yıl deneyimi olan elaman alınacaktır. İlgilenen meslektaşlarım noterlikle irtibata geçebilirler.


  Bu mesleği ve sizleri çok özleyeceğim.
  Saygı ve sevgilerimle, hoşçakalın.

  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sendika üyeliğinin kazanılması ve 19 uncu maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen sendika üyeliğinden çekilme işlemlerinin e-Devlet kapısı üzerinden yapılması; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci yılın sonuna kadar, mülga 2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile 25 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.

  Arkadaşlar;

  Bilgi İşlem komisyonu tarafından seçilecek bazı noterlik personellerine yeni programa ilişkin deneme amaçlı kurulum dosyası linki verilecek, az önce tarafıma buna ilişkin teklif geldi, hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Denemeye başladığımda, programla ilgili detayları buradan paylaşacağım.

  Benim için çok iyi oldu, programı kullanılmaya başlayana kadar kendimi hazırlamış olacağım. Sizlere de bu yönde teklif gelirse hiç tereddüt etmeden kabul etmenizi öneririm.


  Arkadaşım,


  Belirttiğiniz bölüm, KDV dahil (bir rakamın içerisinde ayrıca kdv miktarı dahil ise) miktarların hesabının yapılmasını kolaylaştırmak içindir. Sizin rakamınız zaten KDV hariç olan bir miktardır. Bu miktara tekabül eden KDV de 1591,27 dir.


  Kısacası yapmaya çalıştığınız hesap yanlıştır.

  Yüksek farkın nedeni, dönem içerisinde yapmış olduğunuz işlemlerde harç veya damga vergisi yüksek oranda tahsil ettiğiniz için olabilir mi?


  Bildiğiniz gibi, tahsil edilen harç ve damga vergisinin %3 ü noter kazancına eklenmektedir ve bu kazanç KDV matrahını yükseltmekte ( muvazene kayıtlarına göre KDV beyannamesi düzenleniyorsa) ancak gelen KDV miktarını etkilememektedir.


  Beyannamelerinizi her zaman için Muvazene kayıtlarına göre düzenleyin, vergi incelemesinde bu kayıtlar dikkate alınır.


  Bir başka neden: örneğin, her hangi bir ay içerisinde noterlik dışı bir geliriniz olduğunda ve bu gelirin KDV oranı da var ise Yevmiye kaydında yer alan ücretler yekününe göre KDV beyannamesi düzenlerken bunu gözden kaçırabilirsiniz. Bu yüzden en sağlıklı olanı muvazene kaydını esas almaktır.


  Muvazene kayıdına göre KDV matrahını bulma:


  Muvazene defterinde yer alan kazancın ilk toplamından, harç, D.vergisi ve D.kağıt noter hissesini düşün, alınan PTT ücretini dahil edin, bu toplam KDV matrahını vermektedir.

  Yeni emekli olan bir noterimiz, meslekte yeni olan bir notere şöyle demiş, eskiden bu kadar görüş istenmezdi, arardık bir kaç noterliği, bu işlemde uygulamanız nasıl diye sorardık, gelen müffetişler uygulamanın aynı olduğunu görünce ikmal falan çıkarmadan giderlerdi, işte şimdi sizlerin bu görüş sorma merakınız yüzünden her gün yüzlerce işleme ikmal çıkartılıyor. Durum bu.

  Bence iyi olmadı, Harç ve Damgadan beyyiye ücreti ve noter ücreti düşecek.

  Bu tür işlemde değer konusu net olmasına rağmen o kadar görüş istenmiş ki, en sonunda değersize kadar geldi. Bir daha ki görüşte noter zorunluluğu kaldırılırsa hiç şaşırmam. :D Sonra da bazıları eyvah bir iş daha elimizden kaydı diye sitem ederler.

  Genelgenin hemen ardından 2 adet işlem yaptım.


  Eski Metin


  TAAHHÜTNAME

  Antalya/Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve ...........İnş. Tic. ve San. Ltd.Şti.'nin uhdesinde bulunan Mahalle ve Bağlantı Yolları Alt Temelmiks Malzeme ve Bitümlü Sıcak Karışımlı Beton Asfalt Yapm işinin Şantiye Şefi olarak aylık asgari ücret (940,50 TL) karşılığı işin başından sonuna kadar bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim.


  Yeni Metin


  TAAHHÜTNAME

  Antalya/Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve ...........İnş. Tic. ve San. Ltd.Şti.'nin uhdesinde bulunan Mahalle ve Bağlantı Yolları Alt Temelmiks Malzeme ve Bitümlü Sıcak Karışımlı Beton Asfalt Yapm işinin Şantiye Şefi olarak fenni mesuliyet/teknik sorumluluğunu işin sonuna kadar üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.

  Mali Danışmanlık - 199-16026
  Ankara, 23.07.2012
  Özü: 2/B arazilerinin satışı hakkında

  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
  ........................ NOTERLİĞİNE
  6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların değerlendirilmesine yönelik hükümlerin de yer aldığı 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun uygulaması yönünden Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınan ve Yönetim Kurulumuzun 13.07.2012 günlü toplantısında görüşülen 19.06.2012 tarih ve 17400 sayılı yazıda yer alan hususlar üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
  Bilindiği üzere Söz konusu Kanunun 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında; "...........Bu fıkraya göre noter tarafından düzenlenecek muvafakatnamelerden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre elli Türk Lirası maktu noter harcı alınır."
  10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında ise; "Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında yapılacak satış, tescil, devir, kayıt, terkin, düzeltme, ifraz, tevhit, cins değişikliği ve ipotek işlemleri ile bunlara bağlı ve tamamlayıcı nitelikteki işlemler veraset ve intikal vergisinden, 492 sayılı Kanun ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan harçlardan, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden ve genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince alınan ücretlerden muaftır."
  hükümleri yer almaktadır.
  Buna göre, Kanunda belirtilen muvafakatnamelerin;
  1- Müşterek mülkiyete konu bir gayrimenkulün birden fazla maliki tarafından aynı kağıtta düzenlenmesi,
  2- Miras kalan bir gayrimenkul yönünden birden fazla mirasçı tarafından aynı kağıtta düzenlenmesi,
  3- Muhtelif birden fazla parselin tasarruf hakkı sahiplerinin yine aynı kağıtta düzenlemeleri,
  Halinde kanunda öngörülen harç, muvafakatnamede imzası bulunan kişi/imza sayısınca çoğaltılmayacak ve 50 TL harç düzenlenen her bir muvafakatname bazında uygulanacaktır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Saygılarımla,

  BAŞKAN Yunus TUTAR
  (Beykoz 2. Noteri)
  (Genel Yazı 88)

  Sayın Adminim,

  Her zaman, her türlü göreve hazırım olduğumu bilmenizi isterim.

  Yarışmacı arkadaşlara başarılar :D

  Muvafakatnameden Rücu başlığı altında yapabilirsin. Bir nüshasını da işletme sahibin posta ile gönderirsiniz. Vezne, Fesihnameden girip işlem başlığını değiştirirsin. Posta ücretini unutma,
  MUVAFAKATNAMEDEN RÜCU

  ''Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde Etçi ve Kombine Irklarla kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi yatırımların desteklenmesi kapsamında, .... T.C.Kimlik numaralı .......'in kurucağı İşletmedeki hayvanların,adıma kayıtlı bulunan Mardin İli Savur İlçesi Soylu Köyü ....mevkindeki....m2 arazim üzerinde, hayvanları dilediği kadar otlatmasına, arazimden dilediğince faydalanmasına, dilediği gibi kullanmasına ilşikin olarak, .......... Noterliğinden .......... tarih ve .......... yevmiye no ill verdiğ Muvafakatname'den gördüğüm lüzum üzerine dönüyor (rücu ediyor) ve bu Muvafakatnamenin artık hükümsüz olduğunu beyan ediyorum.

  Sayın Noter;
  İş bu işlemin bir nüshasının lehine muvafakat ettiğim ...............'a PTT aracılığı ile göndermenizi talep ediyorum.

  Medet Bey;

  TNB genelgesine göre, Gelirler idaresi damga vergisinden muafiyeti bir tarafın okul idaresi olmasına bağlamış ancak ikinci eklediğim Malatya vergi dairesi bunu atlayarak d.vergisinden muafiyet olacağını ancak harç alınması gerektiğini belirtmiş.

  Benim görüşüm, sizin yapacağınız işlemin harç ve damga vergisi muafiyetine giremiyeceği

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı
  Vergi Uygulama Müdürlüğü

  SAYI [/t][/t][/t]
  : B.07.1.GİB.4.44.15.01/DVK -
  KONU : DVK-Anaokulu İnşaatında Damga Vergisi İstisnası
  …………………………… NOTERLİĞİNE
  İlgi : 25/04/2006 tarihli ve 2006/104 sayılı yazınız.
  İlgi de kayıtlı yazınızda 253.500,00YTL- bedeli olan Merkez Konak 100 öğrencilik Anaokulu inşaatı işini üstlendiğine ilişkin …………. Kollektif Şirketi ile ……………. Valiliği arasında imzalanacak sözleşmenin harç ve damga vergisinden istisna olup olmadığını sormaktasınız.
  Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 1.inci maddesinde, bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinetabi tutulacağı, 3 üncü maddesinde de damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği, 8 inci maddesinde ise bu kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. AnılanKanuna ekli (2) sayılı tablonun 1- Resmi işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün A/1 inci maddesinde ise, resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hükmüne yer verilmiştir
  Diğer taraftan, 222 sayılı İlköğretim Kanununun 83.üncü maddesinde, İlköğretimin bütün gelirleri ve 78.inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.Anılan Kanunun 78.incimaddesinde sayılan giderler ise, ilköğretim kurumlarınca yapılacak masrafları kapsamakta, 78.inci maddenin (a) fıkrasında da yapılacak giderler arasında köy, kasaba, şehir ilköğretim kurumlarının öğretmen lojmanlarının yapımı, tadili, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri sayılmaktadır.
  Aynı Kanunun 6.ncı maddesinde okul öncesi eğitim kurumları da ilköğretim kurumları arasında sayılmıştır.
  Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanununun Noter Harçlarını düzenleyen 2.nci kısmında, resmi dairelerin muafiyetlerine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
  Bu hükümlere göre anaokulu yapımı işi ile ilgili olarak ………… Valiliği ve inşaat yapımını üstlenen müteahhit arasında düzenlenecek sözleşmenin 222 sayılı kanunun 78 ve 83.üncü maddeleri gereğince damga vergisinden istisna edilmesi ancak, 83.üncü maddedeki muafiyet hükmü sadece vergi ve resme ait olup harçları kapsamadığından söz konusu anaokulu inşaatı yapımı ile ilgili sözleşmeden doğan harcın taraflarca ödenmesi gerekmektedir.
  Bilgilerinize rica ederim.

  [size=3] Ankara, 15.12.1998[/size][size=3] Özü: 222 Sayılı Kanundaki Damga Vergisi İstisnası Hk.[/size]

  [size=3]G E N E L G E
  ( 59 )[/size]


   
  [/size][size=3]İLGİ: a)[/size] 11 Kasım 1976 günlü ve 1976/34 sayılı Genelgemiz[/size][size=3] b)[/size][size=3] 3 Eylül 1998 günlü ve 1998/44 sayılı Genelgemiz[/size][size=3]Bilindiği gibi 222 sayılı İlköğretim Kanunu hükümleri gereğince ilkokul binalarıın inşaatı ile onarımına ilişkin olarak noterde yapılan işlemlerin harca tabi tutulacağı ve fakat damga vergisinden istisna edileceği, 1998/44 sayılı Genelgemizle noterliklere duyurulmuştu. Bu çerçevede 1976/34 sayılı Genelgemiz esaslarının ise uygulama olanağı ortadan kalkmıştır.[/size][size=3] Bilahare, ilkokul binalarının inşa ve onarımlarının yanısıra yatılı ilköğretim kurumlarının öğrencilerin gıda ihtiyaçları için yapmış olduğu alımlarla ilgili işlemlerin de 222 sayılı Kanunun 78 ve 83 üncü maddeleri gereğince damga vergisinden istisna edilip edilmeyeceğine ilişkin sorumuza, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünden cevaben alınan ve Yönetim Kurulumuzun 08.12.1998 günlü toplantısında görüşülen 02.11.1998 günlü ve 38840 sayılı yazıda; [/size][size=3][/size][size=3]“Yazınız konusu ile ilgili olarak tüm Valiliklere tamim olunan ve bir örneği ilişikte gönderilen 22.10.1998 gün ve B.07.0.GEL.0.62/6231-1-48/37904 sayılı yazımızda gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.[/size][size=3] Ayrıca, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 78 inci maddesinin (b) fıkrasında, ilköğretim kurumları tarafından yürütülecek, öğrencilerin, barınma, beslenme, giyinme ve korunma (sağlık) hizmetlerine ilişkin giderler de zikredilmektedir. Kanunun 83 üncü maddesinde, 78 inci maddeye yapılan atıf maddenin bütünü ile ilgili olduğundan ilköğretim kurumlarınca öğrencilerin yiyeceklerinin temini ile pansiyonlu okulların bu meyandaki giderleri nedeniyle düzenlenecek ihale kararı[/size][size=3] ve [/size][size=3][/size][size=3]sözleşmeler de[/size][/size][size=3] isti[/size][size=3]sna uygulamasına konu olabilecektir.[/size][size=3] Bilgi edinilmesini ve gereğinin tamim yazımızda açıklanan esaslar da dikkate alınarak yapılmasını rica ederim.”[/size]denilmektedir.
  [/size][size=3] İncelenmesinden görüleceği üzere ilköğretim öğrencilerinin barınma, beslenme, giyinme ve korunma (sağlık) hizmetlerinin de ilgili maddelerde zikredilmiş olması sebebiyle ilköğretim kurumlarınca öğrencilerin yiyeceklerinin temini ile pansiyonlu okulların bu meyandaki giderleri ile ilgili olarak düzenlenen ihale kararları ve sözleşmelerin de damga vergisinden istisna edileceği belirtilmektedir.[/size][size=3]
   [/size][size=3] Aynı yazıda ayrıca, Maliye Bakanlığınca Valiliklere gönderilen ve 1998/44 sayılı Genelgemize konu Bakanlık görüşlerine ilaveten diğer bazı hususları ihtiva eden 22.10.1998 günlü ve 37904 sayılı tamim yazının 2 nci sırasında “8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim okulları inşaatları ile ilgili müşavirlik, mühendislik ve kontrollük hizmetleri işi ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmelerin de bir tarafı ilk öğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga ver[/size][size=3]gisinden istisna edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
  [/size][size=3] Maliye Bakanlığının yukarıda bahsi geçen tamim yazısının bir örneği ektedir.[/size][size=3] Bilgi edinilmesini rica ederim.[/size][size=3] Saygılarımla.[/size][size=3]
   [/size][size=3][/size][size=3] BAŞKAN[/size][size=3]
   
   [/size][size=3] Hasip DİNÇER[/size][size=3] (Ankara 24.Noteri)
  A.KAHRAMAN
  Y.O.


   
  EK:1[/size]

  Değerli Üyelerimiz,

  2012/14 nolu genelge gereği yapılacak hisse devirlerinin birden çok kişiye aynı kağıtta yapılması durumunda, Vezne programının yapısı gereği 43.90 TL asgari harç (birden fazla) her bir hisse devri için uygulanamamaktadır. Birden çok hisse devri işleminde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

  Bu gibi durumlarda işlem 52.1 Değişik İşlem kodu ile yapılabileceği gibi, eksik hesaplanan harcın ikmal yolu ile de tamamlanabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

  Saygılarımızla

  Bilgi İşlem Müdürlüğü
  Gelir İdaresi Başkanlığı bu görüşünde, Birliğimizin 2005/19 sayılı Genelgesine esas teşkil eden 09.05.2005 tarihli ve 20336 sayılı görüşünden vazgeçerek, limited şirket ortaklık paylarının devrine ilişkin olarak düzenlenen limited şirket hisse devir sözleşmesini şirket ana mukavelesinin tadili hükmünde değerlendirilemeyeceğinden, hisse devir sözleşmesinin, devredilen hissenin ihtiva ettiği tutar üzerinden, hem devreden ortak hem de devralan ortak olmayan tarafın her birinin imzası için binde 0,99 oranında nispi harç alınmasının yanısıra, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine de tabi tutulması gerektiği bildirilmiştir.


  2 imzali hisse devrinde dahi 45000 TL ye kadar tek imza üzerinden 43,90 TL almaktadır. Doğru olan bu mudur? Yoksa alıntı yaptığım bölüme göre, bir hisse devir işleminde alınması gereken en düşük harç miktarı 43,90 * 2 imza = 87,80 TL midir?


  Devredilen bedel 45.000 TL ve üzerinde ise ilgili kodda sıkıntı yok, ancak bu değerin altında yapılacak işlemlerde elle hesaplama yerinde olacaktır, diye düşünüyorum.

  Örneğin,

  Ortak dışı hisse devrinde; 2 ortak içi 1 ortak dışına devir yapıyor ve bu işlem tek yevmiye ile sonuçlandırılıyorsa, veznede imza adedi 4 girilmelidir.

  1 o.içi - 1 o.dışı =2 imza
  1 o.içi - 1 o.dışı =2 imza

  toplam 4 imza şeklinde,

  dayanak: ilgili genelgenin şu kısmı
  3- Limited şirket ortaklarının paylarını diğer ortaklara veya pay alarak şirkete yeni ortak girenlere devretmelerinde, örneğin;
  a) Bir ortağın hissesini iki ortağa,
  b) İki ortağın hisselerini diğer iki ortağa veya şirkete yeni ortak giren şahıslara devirleri aynı kağıtta yapılıyor olsa dahi
  -aynı ortağın birden fazla şahsa yaptığı devir işlemlerinin,
  - birden fazla ortağın bir veya birden fazla şahsa yaptığı pay devirlerinin
  her birine, bu işlemlerin her biri ayrı kağıtta düzenlenmiş gibi, her bir devir işlemi için asgari ve/veya azami harç tutarlarının tatbiki icap eder.

  İster Dış İşlerini isterseniz konsolosluğu arayın kimse size azil var mı yok mu diye teyit vermez, sadece işlem ilgili makamda yapılmış mı onu kontrol edip söylüyorlar,

  ibraz edilen bir vekalette, azlin araştırılması yasal bir zorunluluk değildir. Azil var ise ve bu vekile ulaşmışsa, vekilde buna rağmen işlem yapıyorsa tüm sorumluluk kendisindedir. Azil vekile ulaşmamış ise, ne işlemi yapan ne de vekilin bunda bir sorumluluğu yoktur.

  Sizin yapmanız gereken, evrak üzerinde apostil mevcut ise Türkçe tercümesini yaparak işlemi gerçekleştirmenizdir.

  Sayın Adminim;


  Emeğine sağlık. Kira Sözleşmesine ilişkin açıklamana ek olarak;


  6217 Sayılı Kanunun,


  GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 322, 324, 330, 339, 341, 342, 343, 345, 346 ve 353 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.


  şeklinde değişiklik yapılmıştır.