Posts by sedat

  EZGİ HANIM HAKLISINIZ TSK KİMLİĞİ TAPUDA KULLANILMIYOR... özür:(
  Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilen askerî Kimlik kartlarının tapudaki işlemlerde kullanılabileceği konusunda bir mevzuat yok...  2016/3 genelge 3. madde
  3) TAPUDA İŞLEM YAPILMASINI GEREKTİREN NOTERLİK İŞLEMLERİNDE KULANILABİLECEK KİMLİKLER:


  3.1- Türk vatandaşı gerçek kişilerin işlemlerinde:


  17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu Sicil Tüzüğü'nün 18'inci maddesinin 2'nci fıkrası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün “Tapu Sicili Tüzüğü Uygulamaları” ile ilgili olarak bölge müdürlüklerine gönderdiği 03.09.2013 tarihli ve 23294678-010-07/66-7059 sayılı duyurusu uyarınca, Türk vatandaşı gerçek kişilerin tapuda işlem yapılmasını gerektiren noterlik işlemlerinde sadece;
  - Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanları,
  - Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara T.B.M.M. tarafından verilen kimlik belgesi,
  - Avukat kimlikleri,
  kullanılacaktır.


  Bunlar dışında kalan resmi kimliklerin, yeterli güvenlik önlemlerini içermediği gerekçesiyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce kabul edilmemesi nedeniyle, aksi kararlaştırılmadığı sürece bu işlemlerde kullanılmaması gerekmektedir.

  Görme özürlü ve okuryazar olduğunu, tanık istemediğini yazı ile bildiren görme özürlü ilgiliyle yazıyla anlaşmak mümkün ise onaylama ve düzenleme işlemlerde ilgili tanık bulundurulmasını istemezse işlem tanıksız olarak yapılır,
  İlgili ile yazıyla anlaşmak mümkün değilse gerek onaylama gerekse düzenleme işlemlerde iki tanık ve tercümanın katılımıyla işlem yapılır.
  Türk Borçlar Kanunu
  c. İmza
  MADDE 15- İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
  Görme engelliler talep ederlerse işlemlerinde tanık istenir. İşlemin tanıkla yapılması konusunda talepte bulunmazlarsa, tanık getirmesi istenmez, işleme imza atması ve adını soyadını ve işlemin içeriğini biliyorum şeklinde el ile yazması yeterlidir.


  NOT: Görme engellilerin noterlik işlemlerinde görevlendirilecek tercümanların temini İşitme Türkiye Körler Federasyonu 'nun, görme engellerin noterlik işlemlerinde kullanılacak tercümanların temini ile ilgili olarak Türkiye Körler Federasyonu'nun Tel : 0 312 231 82 43 ve faks : 0 312 231 82 46 numaralarından veya email yolu ile irtibata geçilmesi tavsiye olunur.

  İlgilinin nüfus cüzdanı, pasaportu, Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara T.B.M.M. tarafından verilen Kimlik belgesi, Avukat kimliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Kimliği, 12.04.2013 tarihinden itibaren verilen mavi kart gibi ibraz ettiği kimliklerden birisi ile işlem düzenlenir.

  Cezaevindeki kişi hükümlü ise ve mahkumiyeti bir yıl veya daha fazla ise Medeni Kanun hükümlerine göre vesayet altına alınması kanun gereği olduğundan, kendisi vekalet veremez. Vasisinin vermesi (bazı konularda izin almak kaydıyla) gerekir.  Cezaevindeki kişinin hükümlü olup olmadığı, hükümlü ise cezasının kesinleşip kesinleşmediği, hükümlülüğün süresi ve işlemin şahsa sıkı sıkıya bağlı, haklardan olup olmadığı araştırılacaktır.  Cezaevinde imza alınması talebi, avukat veya ilgilinin bir yakını veya cezaevi yetkilileri tarafından notere iletildiğinde, noter veya imzaya yetkili personeli cezaevine giderek, vekalet verecek olan kişinin tutuklu veya hükümlü olduğunu cezaevi yetkililerinden öğrenir.

  Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah size ve sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
  Hayırlı Cumalar

  Özü: Noter Aracı Kılınmak Suretiyle Siyasi Partilerden İstifa Edilmesi Halinde, İstifanın Siyasi Partiler Yanında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bildirilmesi Hk.


  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA


  ........................ NOTERLİĞİNE


  Birliğimizce, Noter aracı kılınmak suretiyle siyasi partilerden istifa edilmesi halinde, noter tarafından, istifanın siyasi partiler yanında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da bildirilmesi hususundaki uygulamaya esas olacak görüşü sorulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Birliğimize gönderdiği 20.10.2014 gün ve 51047475/967 sayılı cevabi yazısında;


  “Siyasi parti üyeliğinin sona erdirilmesi konusuyla ilgili izlenecek yöntem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde açıklanmış olup, buna göre;


  a) Üyelik kaydını sildirmek isteyen şahsın istifa dilekçesini ilgili siyasi parti teşkilatına vermesi ve siyasi parti genel merkezi tarafından bu istifanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi şeklinde,


  b) Noter aracılığıyla yapılan istifaya ilişkin başvuruların, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosuna posta yoluyla veya faks kaydıyla iletilmesi biçiminde,


  c) İlçe seçim kurulu başkanlıklarına ilgilinin kimliği ile birlikte şahsen dilekçe ile başvurarak kendi isteği olmadan herhangi bir siyasi partiye üye kaydedildiğini ve üyeliğinin silinmesini talep etmesi halinde, kimlik tespitinin dilekçe üzerinde yapıldıktan sonra, siyasi parti üyelik kaydının silinmesi için belgelerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi şeklinde,


  d) Veya ilgilinin kimliği ile birlikte şahsen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosuna başvurarak istifa dilekçesi vermesi halinde istifa talebi işleme alınmaktadır.


  Yukarıda sıralanan yöntemler izlenmekle birlikte, kişilerin noter aracılığıyla siyasi parti üyeliğinden istifa etmeleri halinde, noter tarafından istifanın ilgili siyasi parti yanında, kayıtların sağlıklı ve güncel bir şekilde tutulması bakımından, istifa isteminin bir örneğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da bildirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı hususu,


  Bilgilerinize rica olunur.” denildiğinden,  İstifa isteminin, siyasi parti yanında, kayıtların sağlıklı ve güncel bir şekilde tutulmasının sağlanması açısından, bir örneğinin de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi hususunda,


  Bilgi edinilmesi ve buna göre işlem yapılmasını rica ederim.


  Saygılarımla.


  Yunus TUTAR


  Başkan  (GENEL YAZI:110 )

  [size=medium][/size][size=11pt]Ankara, 21/08/2013[/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=3]Özü: Yeni Tapu Sicil Tüzüğü'nün noterlik çalışmalarını ilgilendiren kısımları hk.[/size][size=medium][/size]
  [/size][size=medium][/size][size=3] [/size][size=medium][/size]
  [/size][size=medium][/size][size=3] [/size][size=medium][/size]
  [/size][size=medium][/size][size=3] [/size][size=medium][/size]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt]........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA[/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt]........................ NOTERLİĞİNE[/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] [/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] [/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] 17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete'de yeni TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ yayımlanmış ve bu Tüzüğün 90'ıncı maddesi gereğince de 18/5/1994 tarihli ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.[/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] [/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] 1) Yeni Tapu Sicil Tüzüğü'nün 18'inci maddesi mülga Tüzüğün 13'üncü maddesinin karşılığı olup, yeni düzenlemeler içermektedir. Buna göre:[/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] [/size][/size][size=medium][/size][size=11pt]a) [/size][/size][size=11pt]18'inci maddenin 2'nci fıkrasında "İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenir," hükmü yer aldığından, Türk vatandaşlarının tapu işlemlerinde sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile işlem yapılabilecektir. Noterliklerde de, bu hükme uygun şekilde hareket edilmesi ve Türk vatandaşlarının tapuda işlem yapılmasını gerektiren işlemlerinde sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile işlem yapılması icap etmektedir.[/size]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] b) Aynı maddenin 4'üncü fıkrasında "Tapu işlemi için düzenlenecek vekâletnamelerde, vekâlet verenin imzasının bulunması zorunludur."[/color] hükmüne yer verildiğinden, noterliklerde düzenlenecek tapuda işlem yapılmasını gerektiren VEKÂLETNAMELERİN tamamı vekâlet verenin imzasını içerecek şekilde asıl olarak düzenlenecektir.[/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] d) [/size][/size][size=medium][/size][size=11pt]Aynı maddenin 5'inci fıkrası "İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, tüzel kişinin istemde bulunulan işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri aranır. Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da bulunması zorunludur." hükmünü içerdiğinden, tüzel kişilerin tapu işlemlerinde kullanılabileceği ve aynı zamanda yetkiyi gösteren bir belge olduğu dikkate alınarak, düzenlenecek imza sirkülerinde tüzel kişi temsilcilerinin T.C. kimlik numaralarının yazılması icap etmektedir.[/size]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] b) [/size][/size][size=medium][/size][size=11pt]Aynı maddenin 8'inci fıkrasında "Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin tapu ve kadastro işlemlerinde kullanılacak belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir." hükmü yer almaktadır. [/size][/size][size=11pt]Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, belirtilen belirleme yapılıncaya kadar[/size][/size][size=11pt] bu kişilerin işlemlerinde esas alınacak kimliklerin mahalli t[/size][/size][size=11pt]apu müdürlüklerinden sorulması suretiyle işlem yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.[/size][/size]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] [/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium]
  [/size][size=11pt] [/size][/size][size=medium][/size][size=11pt]2) [/size][/size][size=11pt]Yeni Tapu Sicil Tüzüğü'nün 47'nci maddesi de mülga Tüzüğün 55'inci maddesinin karşılığı olup, bu madde de yeni düzenlemeler içermektedir. Buna göre:[/size]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] a) 47'nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde "irtifak hakkı vaadi için resmî senet"düzenlenmesi gerektiği belirtildiğinden, irtifak hakkı vaadi ile ilgili sözleşmeler tapu idarelerinde yapılacaktır.[/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] b) Mülga Tüzüğün 55'nci maddesinin (c) bendinde yer alan;[/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] "kat karşılığı inşaat hakkı" ibaresi, 47'nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde "arsa payı karşılığı inşaat hakkı"[/color] [color=red]şeklinde değiştirilmiştir.[/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] "sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a)" hakkı için noterlikte sözleşme yapılması hükmü kaldırılmış, 47'nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendiyle bunun için yazılı sözleşme yapılması yeterli görülmüştür.[/size][/size][size=medium]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] [/size][/size][size=medium][/size]
  [/size][size=medium][/size][size=11pt] [/size][size=11pt]17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu Sicil Tüzüğü'nün[/size][size=11pt] ilgili kısımları ilişikte olup, yukarıda belirtilen değişikliklerin mevzuat yönünden incelenmesi ve gerekli girişimlerde bulunulması hususlarında çalışmalar yapılmaktadır.[/size][size=medium][/size]

  [color=rgb(0, 0, 0)]Ankara, 13.06.2013
  Özü: küçük çocuklar için anne ve babanın muvafakatı hk.


  [/color]

  [color=rgb(0, 0, 0)]G E N E L G E[/color]

  [color=rgb(0, 0, 0)](5)[/color]

  [color=rgb(0, 0, 0)]


  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
  ........................ NOTERLİĞİNE[/color][color=rgb(0, 0, 0)] [/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)]Bir noterliğimizden Birliğimize intikal ettirilen yazıdaki, yurtdışına çıkacak olan küçük çocuklara pasaport verilebilmesi için anne ve babanın muvafakat etmesine ilişkin noter işlemlerinde işlemin kaç imza üzerinden değerlendirileceği hususu Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilmiştir.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Gelir İdaresi Başkanlığından cevaben alınan ve Yönetim Kurulumuzun 30.05.2013 günlü toplantısında görüşülen 11.04.2013 tarih ve 59491943-140.02.01(36)-30438 sayılı yazıda;[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] "İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, yurt dışına çıkacak olan küçük çocuklara pasaport verilebilmesi için anne ve babanın muvafakat etmesine ilişkin noter işlemindeki harç uygulamasıyla ilgili tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanlarının noter harçlarına tabi olacağı belirtilmiş, 44 üncü maddesinde, "Bir kişinin, birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekaleten imza edilmesi halinde, vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir kağıda koyacakları birden çok imzalar bir imza sayılır.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Ancak müteselsil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sıfatları sayısınca harç çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını temsil suretiyle imza ederse kendisi için ayrı, başkaları için de yukarıdaki fıkralara göre ayrı harç alınır.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Birden ziyade kimseler, bir kağıda ayrı ayrı işler için imza atıyorlarsa her birinden imza ettikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır." denilmiştir.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Aynı kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I-1bendinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (01.01.2013 tarihinden itibaren) binde 1,13 oranında nispi harç alınacağı; II-1 bendinde de, belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların her birinden maktu esasa göre harç alınacağı hükme bağlanmıştır.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Öte yandan, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 17 nci maddesinin (c) bendinde reşit olmayanların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini havi resmi bir makamdan tasdikli belge ibraz etmeleri gerektiği; 4721 sayılı Medeni Kanunun 335 inci maddesinde ergin olmayan çocuğun ana ve babasının velayeti altında olduğu, 342 nci maddesinin birinci fıkrasında ise anne ve babanın velayet çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisi oldukları hüküm altına alınmıştır.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Görüldüğü gibi, reşit olmayan bir kişinin pasaport alabilmesi kanuni temsilcisinin muvafakatine bağlanmış, reşit olmayan çocuklarda velayetin anne- baba tarafından birlikte kullanılması benimsenmiştir.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Buna göre, reşit olmayan bir kişinin pasaport alışına anne ve babanın muvafakat etmesine ilişkin noter işleminde, anne ve babanın imzalarının velayete dair müşterek imza olarak değerlendirilerek tek imza üzerinden harç alınması gerekmektedir."[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] şeklinde görüş bildirilmiştir.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Gelir İdaresi Başkanlığının görüşüne istinaden, reşit olmayan bir kişinin pasaport almasına anne ve babanın muvafakat etmesine ilişkin noter işleminde, anne ve babanın imzalarının velayete dair müşterek imza olarak değerlendirilerek tek imza üzerinden harç alınması gerekmektedir.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Bilgi edinilmesini rica ederim.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] Saygılarımla,[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] [/color]

  [color=rgb(0, 0, 0)]Yunus TUTAR[/color]

  [color=rgb(0, 0, 0)][size=3]Başkan[/size] [/color]

  [color=rgb(0, 0, 0)][/color]

  [color=rgb(0, 0, 0)] Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan örneği ekli 29.03.2013 günlü ve 2416 sayılı yazıdaki, Mart ayı sonuna kadar yapılacak kapanış tasdiklerinde Mart ayının son günü Pazar gününe tekabül ettiğinden 01.04.2013 tarihinin de bu üç aylık süre kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin mütalaa edilmekte olduğu hakkındaki görüş, 29.03.2013 tarihinde Yönetim Kurulu-duyurular ve haberler panosunda yayımlanmıştır.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] [/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)]Bu görüşten hareketle, karar defterlerinde olduğu gibi, yevmiye defterlerinin kapanış son günü olan 30 Haziran 2013 günü tatil (Pazar) gününe rastladığından, yevmiye defterlerinin kapanışına dair kanuni süre 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzamış sayılacaktır.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)] [/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)]Buna göre, müteakip yıllarda da karar ve yevmiye defterlerinin kapanış son günleri tatil günlerine rastladığında, yukarıdaki açıklamanın dikkate alınması gerekmektedir.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)]Bilgi edinilmesini rica ederim.[/color]
  [color=rgb(0, 0, 0)]Saygılarımla,[/color]

  Vezneden soruşturmalardan bence kontrol edin satış yapıldı mı? yoksa yapılmadı mı? Bir ara başıma şöyle bir olay geldi, satıcı ve alıcı birlikte geldiler Niğde'de satış yapmışlar hemende satmak istiyor, tescil belgesi yok sadece satış kağıdı olduğunu beyan etti ve yevmiye noda vurulmamış, ilgili Noterliği arayarak satış kağıdı Noterliktede var ama makbuzu kesilmemiş yani satışı tam tamamlamadan ilgilileri çıkmış gitmiş.


  -------------------------------------------------------------------------------------

  Yeni Şirket Kuruluşu İşlemleri Nasıl Yapılır?
  Yeni kurulan şirketlerin defter onaylama işlemleri sırasında tüzel kişiliğin varsa Vergi
  Numarası, yoksa Ticaret Sicil Numarası bilgisi kullanılmaktadır. Bu bilgilerden
  hiçbirinin olmaması durumunda boş seçeneği seçilerek bilgiler elle
  doldurulmalıdır. Yeni kuruluş işlemlerinin tamamı Vezne programından yapılmalıdır.
  Bilgiler TNB’ye gönderildikten sonra TNBonline internet sayfası ilgili bölümünden yeni
  kuruluş işlemleri için meşruhat dökümleri alınabilir. Bu tüzel kişiler için geçerlidir

  Değerli meslektaşlarım kimlik yerine ehliyetle yapılan satışlar doğru bulmuyorum fakat sistem kabul ediyor. Yalnız Vekaletli satışlarda hata veriyor ve işlemi tekrar hazırlamak zorunda kalıyorum. Kimlik onayı yerinde ''Nufüs Müdürlükleri'' yerine tıklayarak Emniyet Müdürlüğü şıkkını seçebilirsiniz. kolay gelsin...