Posts by Murat Guclu

  Merhabalar değerli meslektaşlarım;

  Başkanın söylediklerine ek olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte bankalarda açık olmalı ki, vatandaş güvenli alışveriş yapabilsin, bu kurumların hepsi çalıştıktan sonra hem CUMARTESİ hem de PAZAR (emniyet, vergi dairesi, muayene istasyonu, sigorta, bankalar, plk.basımı için cemiyet, seferberlik emri olanlar için il afet müdürlüğü, vs..) sonra bizimde zaten çalışmamız gerekecek.

  [color=rgb(68, 68, 68)][/color]

  [color=rgb(68, 68, 68)][size=1em][/color][color=rgb(187, 0, 37)]sinan bey, mahaline gitmeden önce ilgiliden ulaşımı kendisinin sağlamasını isteseydiniz daha rahat olurdu, biz öyle uyguluyoruz, veya taksi tutuyoruz ne yazarsa taksiciden fişini alıyoruz. Siz kendi aracınızla ulaşım sağladıysanız gider masrafını talep edebilirsiniz ama ilgili belge talep ediyorsa benzinlikten yakıt fişi alıp verebilirsiniz.[/color][color=rgb(68, 68, 68)][/size][/color]

  Gerekir arkadaşlar, yeniden paylaşıma tabi tuttukları için,  Tarih13/04/2009
  SayıB.07.1.GİB.0.02.63/6314-193/38871
  Kapsam

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı
  Sayı : B.07.1.GİB.0.02.63/6314-193/38871 13.04.2009
  Konu : Noter harcı ve damga vergisi


  ...................... BİRLİĞİNE
  ..........................
  İlgi : .................. tarihli ve ..................... sayılı yazınız.

  İlgide kayıtlı yazınızda, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldıktan sonra tarafların önceden paylaşılan bağımsız bölümleri yeniden paylaşıma tabi tuttukları belirtilerek, söz konusu tadile ilişkin olarak düzenlenecek kağıt ve yapılacak işlemin ne şekilde damga vergisi ve harca tabi tutulacağı hususunda görüş talep edilmiştir.
  Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olacağı; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı; kağıtların mahiyetinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 14 üncü maddesinde ise, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı hükme bağlanmıştır.
  Kanun hükümleri uyarınca, sözleşme sonrasında düzenlenen bir kağıt yalnızca sözleşme bedelinde bir değişikliği içeriyorsa, sözleşme bedelinde meydana gelen artış tutarı üzerinden damga vergisi aranılacaktır. Ancak sözleşme bedeli dışındaki unsurların veya sözleşme bedeli ile birlikte başka unsurların da değiştirilmesine yönelik hükümler içeren bir kağıt, yeni bir kağıt mahiyetini kazanacağından kağıtta yer alan değer üzerinden; söz konusu kağıtta değer yer almıyorsa atıf yapılan sözleşmedeki değer üzerinden damga vergisine tabi tutulacaktır.
  Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanlarının noter harçlarına tabi olacağı; 41 inci maddesinde noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.
  Aynı Kanunun 42 nci maddesinde ise, "Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.
  Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir.Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.
  Buna göre;
  1- 43 üncü madde kapsamında yer alan işlemlerin bu maddede belirtilen değerler üzerinden,
  2- 42 nci madde gereğince belli bir değer gösterilmesi zorunlu olan ancak, 43 üncü madde kapsamında bulunmayan işlemlerde, işleme konu kağıdın düzenleyici hükümlerine paralellik teşkil edecek şekilde bildirilecek değer üzerinden,
  3- 42 nci madde kapsamında yer almamakla birlikte, belli bir değer içeren işlemlerin ihtiva ettiği değer üzerinden nispi harca ve damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
  Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinde değişiklik yapan sözleşme 492 sayılı Harçlar Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yer aldığından, söz konusu işlem için kağıdın düzenleyici hükümlerine paralellik teşkil edecek şekilde taraflarca değer gösterilmesi ve bu değer üzerinden nispi damga vergisi ile noter harcı aranılması gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Başkan

  Aynı ticari işletme rehnini ticaret sicile yaptığımız bildirim gibi ibranın da bir suretini ticaret sicile bildirim yapmalıyız.


  TİCARî İŞLETME REHNİ KANUNU

  Kanun No. 1447 R. Gazete No. 13909
  Kabulü: 21.7.1971 R.G. Tarihi: 28.7.1971


  Alacağın son bulması:
  Madde 19 - Alacağın son bulması halinde, ticarî işletmenin sahibi Ticaret veya Esnaf ve Sanatkâr Sicilindeki rehnin kaydının terkinini alacaklıdan istiyebilir.
  İcra ve İflâs Kanununun 153 üncü maddesi ticarî işletme rehninin terkini halinde de tatbik edilir.
  Rehnin terkini sicil memuru tarafından 8 inci maddede zikredilen sicillere işlenmek üzere bildirilir.

  *TNB 2014/2 genelge ile (2014/121 G.Yazı)_ okuryazar olmayan veya fiziki engelleri sebebiyle imza atmaya muktedir olmayan kimselerin, mühür veya bir alet veya parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin noterler tarafından düzenleme şeklinde yapılmasına; Hukuk Muhakemeleri Kanununun 206’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince düzenleme şeklinde yapılan bu işlemlerden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmamasına karar verilmiştir.

  TNB disiplin kurulu kararlarında veya hukuk dergilerinde okudum sanırım, kapının önüne kadar gelmiş ama rahatsızlığı nedeniyle daireden yukarıya çıkamayan kimseden yol ücreti almanın doğru olmadığından bahsediyordu, bilginize.